Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2863
Title: Bursa ili tarım topraklarının kükürt durumu
Other Titles: The sulphur content of agrigultural soils from Bursa region
Authors: Katkat, A. Vahap
Turan, Murat Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Toprak Anabilim Dalı.
Keywords: Kükürt
Mısır
Büyük toprak grubu
Sulphur
Maize
Great soil group
Issue Date: 16-Nov-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, M. A. (2007). Bursa ili tarım topraklarının kükürt durumu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Bursa İlinde yoğun olarak tarım yapılan ve yaygın olarak dağılım gösteren büyük toprak gruplarının kükürt durumlarının belirlenmesi, toprağa kükürt kaynağı olarak amonyum sülfat (AS), jips (J) ve elementel kükürt (ES)'den ugulanan kükürdün kimi toprak özellikleri ve yarayışlı besin elementlerinin konsantrasyonları üzerine etkileri ile farklı kaynaklardan artan dozlarda uygulanan kükürdün sera koşullarında yetiştirilen mısır bitkisinin gelişimi ve kimi besin elementi içeriği üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla Bursa ilinde yoğun olarak tarımsal faaliyette bulunulan aluviyal, kolluviyal ve vertisol büyük toprak grupları seçilmiştir. Aluviyal büyük toprak grubundan 30, koluviyal büyük toprak grubundan 10 ve vertisol büyük toprak grubundan 10 olmak üzere toplam 50 adet toprak örneği alınmış ve bu toprak örneklerinde yapılan analizler sonucunda; Aluviyal ve koluviyal toprakların % 20´sinde ve vertisol toprakların % 40'ında kükürt noksanlığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamında yürütülen inkübasyon denemesi sonucunda toprağa uygulanan kükürt kaynakları arasında elementel kükürt toprak reaksiyonun azaltıcı etki yönünden en etkili kükürt kaynağı olarak belirlenmiştir. Ayrıca elementel kükürdün toprakların bitkiye yarayışlı Mn konsantrasyonlarını da artırdığı belirlenmiştir. Sera koşullarında kükürt uygulaması mısır bitkisinin kurumadde miktarları olumlu yönde etkilenmiş ve mısır bitkisinin kurumadde miktarı her üç büyük toprak grubunda da genelde artırmıştır. Bitkilerin kükürt içerikleri büyük toprak gruplarına bağlı olarak farklılık gösterirken uygulanan kükürt kaynaklarının bitkilerin kurumadde miktarları ve kükürt içerikleri üzerine olan etkileri ES > J > AS şeklinde sıralanmıştır.
The aim of the present study was to determine the sulphur content of intensively cultivated and widely distributed great soil groups in Bursa. The experiment was conducted to determine the effects of sulphur applications from different sources [i.e. ammonium sulphate (AS), gypsum (J), elemental sulphur (ES)] on some soil properties and available nutritional elements? concentrations as well as to observe the growth of corn plants under greenhouse conditions and their mineral contents with increasing consecutive sulphur concentrations. Intensively used great soil groups, namely alluvial, colluvial and vertisol, were examined. Fifty soil samples were taken and analyzed. A total of 50 great soil samples were analyzed, being 30 from alluvial, 10 from colluvial and 10 from vertisol soil groups. Twenty percent of the alluvial and colluvial, 40 % of the vertisol great soil groups showed sulphur deficiency. In incubation experiments, the most effective source to reduce soil reaction was determined as elemental sulphur. In addition, available Mn concentration in the soils was increased by application of elemental sulphur. Under greenhouse conditions dry matter contents of corn plants were affected positively by application of sulphur and showed an increase in all three great soil groups. Sulphur contents varied depending on the great soil groups and the effect of sulphur sources were found to be as ES > J > AS.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2863
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202280.pdf6.28 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons