Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2857
Başlık: Patellar veya hamstring tendon otogrefti kullanılan ve femura tünel içi çivileme sistemi ile tespit edilen ön çapraz bağ onarımlarının tedavi sonuçlarının karşılaştırılması
Diğer Başlıklar: Comparision of the outcomes of acl repair operations by using patellar tendon or hamstring tendon otogrefts of which femoral side have been fixed with cross pin system
Yazarlar: Demirağ, Burak
Ünal, Ömer Kays
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: ÖÇB onarımı
Hamstring - patellar tendon otogrefti
Tünel içi rezorbe olan çivi ile femoral fiksasyon
ACL repair
Femoral fixation with cross pin system
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ünal, Ö. K. (2012). Patellar veya hamstring tendon otogrefti kullanılan ve femura tünel içi çivileme sistemi ile tespit edilen ön çapraz bağ onarımlarının tedavi sonuçlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Diz ekleminin özellikle öne kaymasını önleyerek stabilizasyonunu sağlayan en önemli yapı olan ön çapraz bağın (ÖÇB) yokluğu dizin normal hareket kinetiğini bozarak instabiliteye neden olmaktadır. Bu sebepten dolayı ÖÇB yetmezliğinin tanı ve tedavisi günümüz ortopedik cerrahisinin önemli konularından biridir. Günümüzde ÖÇB yaralanmalarında cerrahi onarımlar aktif genç yaş grubuna ve ağır iş ile uğraşan kişilere uygulanmaktadır. Literatürde farklı tendon greftleri ve farklı greft tespit seçenekleri ile uygulanan ÖÇB onarımlarının sonuçları verilmektedir. Biz çalışmamızda, femoral tarafı tünel içi rezorbe olan çivileme sistemi ile fiske edilen patellar tendon veya hamstring tendon otogreftleri kullanılarak yapılan ÖÇB onarım ameliyatlarının klinik sonuçlarının karşılaştırılmasını amaçladık.Mayıs 2008 ? Ağustos 2011 tarihleri arasında UÜTF Ortopedi ve Travmatoloji ABD bünyesinde ÖÇB yetmezliği tanısı konularak onarım ameliyatı uygulanan 100 hasta değerlendirildi. Ortalama 34,5 (15 ? 54) ay takip edilen vakaların ortalama yaşı 29.1 (19 - 54) olup 93'ü erkek, 7'si kadındır. Tünel içi rezorbe olan çivileme sistemi ile femoral fiksasyon uygulanan hastalar patellar tendon veya hamstring tendon grefti olarak homojen biçimde dağılımı sağlanan 2 grupta incelendi. Hasta dosyaları retrospektif olarak incelenerek ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası Lysholm, IKDC, kas gücü, karşılaştırmalı uyluk çap ölçüm farkı, komplikasyon, ek eklem içi yaralanma, ek operasyon ve memnuniyet açısından değerlendirildi.Doksanaltı (%96) hasta ameliyat öncesi yaptıkları aktivite düzeyine döndüğünü belirtti. Ameliyat öncesi Lysholm skoru ortalama 56,83, IKDC değeri 52,92 iken ameliyat sonrası Lysholm skoru 94,3, IKDC değeri 93,83 olarak bulundu. Hastaların hiçbirinde instabilite şikayeti yoktu. Ameliyat sonrası 4. ayda yapılan kas gücü ölçümlerinde ameliyat edilen dizin en yüksek ekstansiyon gücü sağlam dizin %86,8'i, fleksiyon gücü %85,5'i kadar iken, son kontrolde ekstansiyon gücü sağlam dizin %93,9'una, fleksiyon gücünün ise %96,1'ine kadar yükseldiği saptandı.Son yıllarda ÖÇB onarımları için sıklıkla kullanılan hamstring veya patellar tendon greftinin kullanıldığı ve femoral fiksasyon yöntemi olarak 2 adet rezorbe olan çivi ile fiksasyonun yapıldığı vakaların ameliyat sonrası dönemdeki tedavi sonuçlarının karşılaştırıldığı çalışmamızda, sonuç olarak her iki greft seçeneğinin birbiri üzerine belirgin bir üstünlüğünün olmadığı ve operasyon sonrası aktivite düzeyinin korunması, hayat kalitesinin yeniden sağlanması açısından oldukça başarılı oldukları saptandı.
The absence of anterior cruciate ligament (ACL) which provides the knee stabilization by preventing especially the anterior translation of the knee causes instability by impairing the normal motion of the knee. Because of this, the diagnosis and treatment of the ACL tear is one of the important issues of contemporary orthopedic surgery. Nowadays, surgical reconstruction of ACL repair is indicated for young active people and heavy workers. Reconstruction results with different type of grafts and fixation materials are given in the literature. In our study, comparision of the outcomes of ACL repair operations by using patellar tendon or hamstring tendon otogrefts of which femoral side have been fixed with cross pin system has been aimed.A hundred patient that has been performed repair operation being diagnosed ACL tear between May 2008-August 2011 at UUFOM Orthopedic and Traumotology department were evaluated. The mean age of the cases that had been followed approximately 34.5 months was 29.1. 93 of cases was men, 7 of cases was women. The patients who had been performed femoral fixation with cross ? pin system were analyzed in homogenically distrubuted two groups being used patellar or hamstring tendon greft. The patient files were evaluated by investigating retrospectively in terms of preoperatievly and postoperatively Lysholm, IKDC, comparative thigh diameter measurement difference, complication, extra intrajoint injury, extra operation and contentment.96 patient (96%) reported that they had turned to their preoperatively activity level. While preoperatively Lysholm score was meanly 56.83, IKDC value was 52.92, postoperatively Lysholm score was found 94.3, IKDC value was found 93.83. There was no instability complaint at none of the patients. At muscle strength measurements that were done in postoperative fourth month, while the highest extansion strength of operative knee was 86.8% and the flexion strength of operated knee was 85.5% of the healthy knee. It was detected that in the last control the extension strength increased to 93.9%, the flexion strength increased to 96.1% of the healthy knee.In our study which compared the postoperatively treatment outcomes of the cases at which hamstring or patellar tendon greft being used frequently at ACL repairs at last years were used and the fixation was done with 2 cross pin as femoral fixation method, consequently it was detected that both two grefts have no advantage to each other and they are so successfull at preserving activity level, preventing life quality again after the operation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2857
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
319191.pdf1.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons