Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2856
Title: Orta ve ileri evre glokomlu gözlerde optik koherens tomografi, Heilderberg retina tomografisi ve tarayıcı lazer polarimetri bulgularının görme alanı global endeksleriyle karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the visual field global indices findings with optical coherence tomography, Heidelberg retinal tomography and scanning laser polarimetry findings in moderate and advanced glaucomatous eyes
Authors: Baykara, Mehmet
Aslancı, Mehmet Emin
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Orta evre glokom
İleri evre glokom
Optik koherens tomografi
Heidelberg retina tomografisi
Tarayıcı laser polarimetre
Moderate glaucoma
Advanced glaucoma
Optical coherence tomography
Heidelberg retinal tomography
Scanning laser polarimetry
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslancı, M. E. (2009). Orta ve ileri evre glokomlu gözlerde optik koherens tomografi, Heilderberg retina tomografisi ve tarayıcı lazer polarimetri bulgularının görme alanı global endeksleriyle karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Orta ve ileri evre glokomlu gözlerde optik sinir başı görüntüleme yöntemleri olan, optik koherens tomografi, Heidelberg retina tomografisi ve tarayıcı laser polarimetre bulguları ve bu bulguların görme alanı global endeksleriyle bağıntısını araştırmak.Otuz hastanın 49 gözü çalışmaya dahil edildi. Gözler Hodapp-Parrish-Anderson Kriterleri'ne göre evrelendirildi. Yirmialtı gözde ileri evre, 23 gözde orta evrede glokom vardı, 30?2 görme alanı yapıldıktan sonra, optik sinir başı; OKT, HRT III ve GDx cihazları ile değerlendirildi.Orta ve ileri evre glokomlu gruplar arasında OKT, GDx ve HRT parametrelerinin ortalama değerleri arasında anlamlı farklılıklar vardı. Orta evre glokomlu gözlerde görme alanı ortalama sapma değerleriyle, OKT alt kadran retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığı ile anlamlı bağıntı vardı (p=0,007). Görme alanı MD değerleriyle, GDx alt kadran RSLT kalınlığı (p=0,008) ve HRT III parametrelerinden çukurluk alanı, çukurluk/disk alanı oranı, lineer çukurluk/disk oranı parametreleri arasında anlamlı bağıntı saptandı (P<0,05). İleri evre glokomlu gözlerde, MD değerleriyle OKT ortalama RSLT, üst yarı RSLT ve alt kadran RSLT kalınlığı parametreleri arasında anlamlı bağıntı vardı (p<0,05). Görme alanı MD değerleriyle GDx parametreleri; TSNIT ortalama, üst yarı RSLT, alt yarı RSLT ve NFI parametreleri arasında anlamlı bağıntı vardı (p<0,05). Görme alanı MD değerleriyle, HRT III çukurluk alanı, rim alanı, çukurluk/disk alanı, lineer çukurluk, disk alanı oranı ve çukurluk biçim ölçümü parametreleriyle anlamlı bağıntı saptandı. Görme alanı global indeksi MD değeri ?20 olan gözlerin, MD ve patern standart deviasyon (PSD) değerleriyle OKT, GDx ve HRT III parametreleri arasında anlamlı bağıntı yoktu.Orta ve ileri evre glokomlu gözlerde optik sinir başı görüntüleme yöntemlerinden OKT en hassas sonuçları vermektedir. Ancak glokom hasarının çok ilerlemiş olduğu gözlerde bu üç yönteminde duyarlılıkları azalmaktadır.
The aim of this study is to compare the visual field global indice findings with the findings of optic nerve head imaging techniques; namely optical coherence tomography, Heidelberg retinal tomography and scanning laser polarimetry in moderate and advanced glaucomatous eyes.Forty-nine eyes of 30 cases were included in this study. All eyes were staged using the Hodapp-Parrish-Anderson criteria, accordingly 26 eyes had advanced glaucoma and 23 eyes had moderate glaucoma. After assesing 30-2 visual fields (VF) of each case, their optic nerve heads were evaluated with the OCT, HRT III and GDx. Mean values of OCT, GDx and HRT III parameters were significantly different in moderate and advanced glaucoma cases. Moderate glaucomatous eyes showed that, mean deviation (MD) value of the VF was correlated with retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness value of the inferior quadrant in the OCT (p=0,007). A significant correlation was found between the MD values of VF and the inferior quadrant RNFL thickness in GDx (p = 0.008). Similarly, MD values of VF was in concordance with some HRT III parameters e.g. cupping area, cup/disc area ratio and linear cup/disc ratio (P <0.05). In advanced glaucomatous eyes, MD values had significant correlations with the mean RNFL thickness values and the values of the upper half and the lower quadrant in the OCT (p <0.05). Again, MD values of VF were in concordance with the parameters of GDx e.g. mean TSNIT, RNFL of the upper half and the lower half and the NFI (p <0.05). MD values of VF displayed significant correlations with the cupping area, rim area, cup/disc area, linear cupping, disc area ratio and the cupping shape measurements of the HRT III. In eyes whose mean deviation global index of the VF is ? 20, there was no correlation between MD and pattern standard deviation (PSD) values and the parameters of OCT, GDx and HRT.To conclude, in moderate and advanced glaucoma, OCT provides the most precise result among all imaging methods of the optic nerve head. However, the sensitivity of all three methods is decreasing as the glaucomatous damage is fairly advanced.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2856
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307202.pdf770.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons