Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2855
Title: Pulmoner emboli şüphesi olan hastalarda klinik olasılık ve risk analizi
Other Titles: Clinical probability and risk analysis of patients withpulmonary embolism doubt
Authors: Aydın, Şule Akköse
Yetgin, Gülden Özeren
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Pulmoner emboli
Risk analizi
Acil servis
Pulmonary embolism
Risk analysis
Emergency department
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yetgin, G. Ö. (2012). Pulmoner emboli şüphesi olan hastalarda klinik olasılık ve risk analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada acil serviste akut PE şüphesi olan hastalarda hızlı, noninvaziv, kolay elde edilebilir ve doğru prognostik değerlendirme sağlayan temel laboratuar ve klinik değişkenlerden ve klinik skorlama sistemlerinden yararlanarak pulmoner emboli olasılığını belirlemek, risk analizi yapmak, prognoz tahmininde bulunmak amaçlanmıştırUludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine Haziran 2009 ile Haziran 2011 tarihleri arasında başvuran PE ön tanısı ile tetkik edilen 140 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, vital bulguları, semptomları, fizik muayene bulguları, predispozan faktörleri, laboratuar bulguları (AKG, troponin, BNP, D-dimer, fibrinojen) ve PE için klinik olasılık skorlamaları (Wells ve Geneva), akciğer grafisi, EKG, EKO, alt ekstremite doppler USG bulguları kaydedildi. PE tanısı için SBTA'de pulmoner arter lümeninde dolum defekti izlenmesi veya perfüzyon sintigrafisinde perfüzyon defekti olması kriter olarak kabul edildi.PE(+) grupta PE(-) gruba göre şok indeksi, p(A-a)O2, BNP, troponin değerleri ve DVT mevcudiyeti yüksek, kan basıncı ve SO2 değeri daha düşük saptandı. BNP RVD ile ilişkili saptanırken masif PE'li hastalarda BNP, troponin, değerleri daha yüksek, SO2 değerleri daha düşük saptandı.Çalışmamızda kullandığımız kardiyak biyomarkırlar, vital bulgular, şok indeksi, AKG analizi, EKG ve alt ekstremite ultrasonografisi sağladıkları avantajlar nedeni ile cazip birer yaklaşım gibi görülmektedir. RVD'nun değerlendirilmesinde, prognoz takibinde erken ve güvenilir bir gösterge olabilirler. Sonuçlarımız, klinik skorlama sistemlerinin acil hastalarda yüksek güvenilirlikle kullanılabileceğini, Wells skorlama sisteminin daha başarılı olduğunu göstermektedir. Daha geniş vaka serileriyle yapılacak çalışmalarda, biyokimyasal parametrelerin, klinik bulguların, klinik skorlama sistemlerinin birlikte kullanımının, PE tanısına katkı sağlayacağına inanıyoruz
The aim of this study is to determine PE probability, risk analysis of PE and predict prognosis of PE using noninvasive, faster laboratory and clinical variables and clinical scoring systems.Totaly 140 patients admitted to Uludağ University emergency department with PE doubt were enrolled to the study Demographic characteristics of patients, vital signs, symptoms of onset, physical findings, laboratory findings (troponin, BNP, D-dimer, fibrinogen, arterial blood gas analysis), clinical probability scoring systems of PE (Wells and Geneva), chest rontgenograms, EKG and EKO findings and doppler USG findings of lower extremites were noted.Filling defects in pulmonary artery lumen during SCTA or perfusion defect during perfusion scintigraphy were accepted as PE criteria.İn PE(+) group; shock index, P(a-a)O2, BNP, troponin levels and deep venous thrombosis rates were higher.While, blood pressure and SO2 levels were lower in this group. BNP was found to be associated to RVD for patients with massive PE.The cardiac biomarkers , vital signs, shock index, arterial blood gas analysis, EKG and doppler USG of lower extremites were found to be usefull approaches for investigating PE. These parameters can be useful and safe predictors of RVD and prognosis of patients with PE.Our results show that clinical scoring systems can be used safely in emergent conditions. Wells scoring system was found to be more succesful than others. We believe that biochemical parameters, clinical findings, clinical scoring systems when used altogether, can contribute to PE diagnosis in large case series.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2855
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303475.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons