Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2853
Title: Siyaset felsefesinde özne eleştirisi: Lacancı bir perspektif
Other Titles: Subject criticism in political philosophy: A Lacanian perspective
Authors: Küçükalp, Derda
Erayman, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Özne
Sübjektivite
İmgesel
Simgesel
Gerçek
Öteki
Kimlik
Yabancılaşma
Subject
Subjectivity
Imaginary
Symbolic
The Real
Other
Identity
Alienation
Issue Date: 18-Jul-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erayman İ. (2016). Siyaset felsefesinde özne eleştirisi: Lacancı bir perspektif. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Siyaset Felsefesinde Özne Eleştirisi: Lacancı Bir Perspektif isimli tezimiz 3 ana başlıktan oluşmaktadır. Modern anlamda özne mefhumunun tam olarak kavranması adına sübjektivite kavramı son derece büyük önem taşır. Modern insan tasavvuruna vücut veren bu düşünüştür. Temeli, öznenin bütünlüğü, tamlığı, monadlığı ve muktedirliği olan bu düşünüş tamamı ile hümanist karakter ile çevrelenmiştir. Modern sübjektivitenin çok farklı epistemolojik yaklaşımlar ile eleştirileri olmuştur. Bu eleştiriler genel olarak, Tarihselliğin yadsınması, öznenin yetkinliği gibi başlıklar altına indirilebilir. Ancak hangi başlık altında ele alınırlarsa alınsınlar bu eleştiriler hiçbir zaman son durak olmamışlardır. Lacancı özne kavrayışı da tam olarak modern özne anlayışının karşı kutbunda yer alır. Bir şeyin kavranması, tek başında sadece onunla bağlantılı ya da benzer unsurların idrak edilmesi ile değil onun tam karşısında yer alan unsurlarında etkili biçimde kavranması ile olur. Bu bağlamda da Lacancı özne anlayışı ile modern sübjektivite arasındaki bağ açıktır. Bu bağın akabinde Lacan, Psikanaliz ve siyaset felsefesi arasındaki ilişkiyi değerlendirmek çalışmamızın bir diğer önemli amacını yansıtmaktadır.
Criticism of the subject in Political Philosophy: A Lacanian perspective is our thesis consists of 3 main categories. The concept of subjectivity in the name of the subject to grasp the full meaning of the modern notion of extremely great importance. İt was thought that the body of modern human imagination. Basically, the subject of integrity, completeness, monads and omnipotence, which is surrounded by humanist character with all this thinking. Modern subjectivity has been criticism with many different epistemological approaches. These criticisms generally, deductible under headings such as the subject‟s competence and the denial of historicity. However, this criticism is taken no matter what title they have never been dealt with under the terminus. The realization of a thing is not only the recognition of the beginning or similar elements associated with it but also with the understanding of the elements in its opposite and then it becomes effective. In this context, it is clear ties between the Lacanian concept of subject and modern subjectivity. After that this tie, to assess the relationship between Lacan, psychoanalysis and political philosophy reflects another important goal of our work.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2853
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
522000.pdf1.39 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons