Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2846
Title: Preoperatif statin tedavisinin koroner bypass cerrahisi sonrası kardiyak mortalite ve morbidite üzerine etkilerinin araştırılması
Other Titles: Effect of pretreatment with atorvastatin on cardiac morbidity and mortality after coronary artery bypass surgery
Authors: Cengiz, Mete
Ercan, Arzu
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
Keywords: Atorvastatin
Miyokardiyal koruma
Çalışan kalpte koroner bypass
Atriyal fibrilasyon
Myocardial protection
Off-pump coronary artery bypass
Atrial fibrillation
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ercan, A. (2007). Preoperatif statin tedavisinin koroner bypass cerrahisi sonrası kardiyak mortalite ve morbidite üzerine etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Preoperatif atorvastatin kullanımının çalışan kalpte koroner cerrahisi sonrası kardiyak morbidite ve mortalite üzerine etkilerini araştırmak üzere ileri dönük, kontrollü klinik çalışma planlandı. Çalışan kalpte koroner cerrahisi yapılacak toplam 30 koroner arter hastası 2 gruba ayrıldı. Grup 1 (n=15) hastalar cerrahi öncesi atorvastatin kullanan, Grup 2 (n=15)’ dekiler ise statin tedavisi almayan hastalardı ve kontrol grubu olarak çalışmaya alındılar. Tüm hastalarda kreatin kinaz MB (CK-MB), Troponin I (Tn I) ölçümleri cerrahi öncesi, postoperatif 4. saatte, 12. saatte, 24. saatte ve 48. saatte yapıldı. Preoperatif risk profilleri, operatif değişkenler, ameliyata ait veriler, atriyal fibrilasyon atakları, morbidite ve mortalite kaydedildi. Preoperatif risk profilleri ve operatif değişkenler karşılaştırıldığında her iki grup arasında fark yoktu. Tn I ve CK-MB değerleri koroner bypass sonrası anlamlı olarak yükseldi ancak gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Ortalama oklüzyon süreleri Grup 1’ deki hastalarda 7.1±0.7 dakika, Grup 2’ deki hastalarda 6.9±0.9 dakika idi ve gruplar arası istatiksel anlamlı fark yoktu. Postoperatif değişkenlere bakıldığında atorvastatin alan grupta 1 hastada AF gelişirken kontrol grubunda 2 hastada gelişti ve istatiksel anlamlı fark yoktu. Hastane mortalitesi, nörolojik komplikasyon, miyokard enfarktüsü ve yetmezlik gelişmedi. Bu çalışma ameliyat öncesi atorvastatin kullanımının çalışan kalpte koroner bypass cerrahisinde iskemi süresinin kısa olduğu durumlarda iskemireperfüzyon hasarının azaltılmasında önemli etkisi olmadığını ve atriyal fibrilasyon insidansını azaltmadığını göstermiştir.
This prospective, controlled, clinical study was planned to determine the effect of pretreatment with atorvastatin on cardiac mortality and mortality after beating heart coronary artery bypass surgery. Patients (n=30) with coronary artery disease who required beating heart coronary artery bypass grafting were allocated into two groups. Patients in group 1 (n=15) were received atorvastatin before surgery. Patients in group 2 (n=15) were control group and did not receive statin. Measurements of circulating creatine kinase MB (CK-MB) and Troponin I (TnI) concentrations were obtained before surgery and at 4, 12, 24, and 48 hours postoperatively. Preoperative risk profiles, operative variables, mortality, morbidity, incidence of postoperative atrial fibrillation and data associated with operation were recorded in all patients. Preoperative risk profiles and operative variables were statistically similar when the groups were compared. The concentration of circulating CKMB and Tn I significantly increased over time after off - pump coronary artery surgery, with no significant intergroup differences. Mean occlusion time per anastomosis (7.1±0.7 minutes in group 1 versus 6.9±0.9 minutes in group 2) was not significantly different between groups. One patient had atrial fibrillation in group 1, while 2 patients had AF in group 2, with no significant intergroup differences. There was no hospital mortality, no neurological complication, pulmonary insufficiency or myocardial infarction in the atorvastatin and control groups. This study shows that pretreatment with atorvastatin did not significantly effect myocardial damage and incidence of postoperative atrial fibrillation during off-pump coronary surgery when the local ischemic time was limited.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2846
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307553.pdf188.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons