Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2840
Title: Ortaklık konseyi kararlarının Türk Hukukuna etkileri
Other Titles: Influences of decisions of the association council on Turkish Law
Authors: Genç, Mehmet
Manavoğlu, Zeynep
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Devletler Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Egemenlik
Topluluk hukuku
Ortaklık anlaşmaları
Ortaklık konseyi kararları
Doğrudan uygulanabilirlik
Sovereignty
Community law
Association agreements
Association council decisions
Direct applicability
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Manavoğlu, Z. (2009). Ortaklık konseyi kararlarının Türk Hukukuna etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Ortaklık Konseyi Kararlarının Türk Hukukuna Etkileri" adlı yüksek lisans tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde egemenlik kavramı ve Avrupa Birliği'nde egemenlik yetkilerinin devri incelenmiştir. Bu bölüm itibarıyla, tezin teorik çerçevesi oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde Türkiye ile Avrupa Toplulukları arasındaki ortaklık ilişkisi ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise Ortaklık Konseyi kararlarının Türk hukukuna etkileri irdelenmeye çalışılmıştır.Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında ortaklık ilişkisini kuran Ankara Anlaşması objektif ve genel bir hukuk düzeni meydana getirmiştir. Ortaklık hukuku tüm unsurlarıyla, Topluluk hukukunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, üye Devletler ve Türkiye ortaklık hukuku normlarını doğrudan ve öncelikle uygulama yükümlülüğü altındadır. 1982 Anayasası itibarıyla, egemenlik yetkilerini kullanma yetkisine sahip olan organların eylem ve işlemlerinde Ortaklık Konseyi kararlarını uygulama yükümlülüğü olduğu savunulmaktadır. Ancak, 1982 Anayasası'nın mevcut düzenlemeleri egemenlik yetkilerini kullanma yetkisini veya egemenlik yetkilerinin sınırlandırılmasını öngörmediği için birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, Ortaklık Konseyi kararlarının önceliği, üstünlüğü ve doğrudan uygulanabilirliği nedeniyle, Türkiye'nin ulusal mevzuatını uyumlaştırma yükümlülüğü olduğu savunulmaktadır.
This thesis, entitled "Influences of Decisions of the Association Council on Turkish Law" has three chapters. The first chapter examines the concept of sovereignty and transfer of rights pertaining to sovereignty in the European Union. The first chapter establishes the theoretical framework of the thesis. The second chapter examines association relations of Turkey and the European Community. The third chapter examines Association Council?s influences on Turkish Legislation.Ankara Agreement between Turkey and the European Community established an objective and general legal order. Association Law is accepted as a whole as an integral part of the Community Law. Therefore, member States and Turkey are bound to apply the Association Law in a direct and principal manner. In accordance with the Constitution of 1982 it is argued that bodies which are authorized to use the sovereignty rights are obligated to apply decisions of the Association Council in their affairs and procedures. However there are some issues raised due to the reasons that the Constitution of 1982 prohibits restraints on sovereignty or to use the rights given by sovereignty. In this context due to the priority, superiority and direct applicability of decisions of the Association Council it is being argued that Turkish Legislation has to be adapted accordingly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2840
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
234558.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons