Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2835
Title: Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 15-49 yaş arası evli kadınlarda göçle gelme durumunun doğurganlık davranışları üzerine etkisi
Other Titles: Effects of migration on fertility behaviours among 15-49 years old married women living in Nilufer Public Health Research and Training Area
Authors: Aytekin, Necla
Ocakoğlu, Hande
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Göç
Doğurganlık
Doğum öncesi bakım
Aile planlaması
Migration
Fertility
Prenatal care
Family planning
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ocakoğlu, H. (2009). Nilüfer halk sağlığı eğitim ve araştırma bölgesinde 15-49 yaş arası evli kadınlarda göçle gelme durumunun doğurganlık davranışları üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Araştırma, 1 Şubat 2009 – 1 Haziran 2009 tarihleri arasında Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi (NHSEAB)’nde yaşayan ve mahallelerin yerleşim özelliklerine göre küme örnekleme yöntemiyle belirlenmiş 15–49 yaş arası evli 1147 kadın üzerinde yapılmış kesitsel tipte bir çalışmadır. Bu çalışmanın amacı, NHSEAB'nde göçün doğurganlık davranışları üzerine olası etkilerini belirlemek ve olabilecek olumsuz etkilerini azaltabilmek için çözüm önerileri sunmaktır. Araştırmada kadının sosyodemografik ve sosyoekonomik özelliklerini; Bursa’ya göçle gelme durumunu ve doğurganlık davranışlarını sorgulayan anket formu kullanılmıştır. Kadınların yaş ortalaması 34,4 ± 8,1’dir ve % 67,1’i (n=770) Bursa’ya göç ile gelenlerden oluşmaktadır. Göç ile gelenlerin % 79,7’si (n=614) yurt içi, % 20,3’ü (n=156) yurt dışı (Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya) göçle gelmişlerdir. Doğu Anadolu’dan Bursa’ya göçle gelenlerde ortalama gebelik sayısı, ortalama canlı doğum sayısı ve ortalama yaşayan çocuk sayısı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Đlk evlenme yaşı 19’un altında olanlar büyük çoğunlukla Orta ve Doğu Anadolu’dan Bursa’ya göçle gelen kadınlardır. Son doğumunda doğum öncesi bakım alma Orta Anadolu’dan Bursa’ya göçle gelen kadınlarda, sağlık kuruluşu dışında doğum yapma Kuzey Anadolu’dan Bursa’ya göçle gelen kadınlarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Sonuç olarak; göç olgusu, siyasal, ekonomik, toplumsal, dinsel vb. nedenlerle, ister zorunlu, isterse gönüllü olarak yapılsın, sosyoekonomik yapıda önemli toplumsal sonuçlar doğurmaktadır. Göç eden bireylerin sağlık koşullarının geliştirilerek sürdürülmesinde birinci basamak sağlık hizmetlerine çok önemli roller düşmektedir. Göç eden bireyler öncelikli ve riskli grup olarak kabul edilmeli, sağlıklarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çaba gösterilmelidir.
This cross-sectional study was conducted between February 1 – June 1 2009, among 1147 15–49 years old married women selected by cluster sampling method living in Nilüfer Public Helath Research and Training Area (NPHRTA). The aim of the study was to determine the possible effects of migration on fertility behaviours and reduce the negative effects by offering some solutions. The questionnaire included questions about the sociodemographic and socioeconomic characteristics, fertility behaviour and immigration. The average age of women was 34,4 ± 8,1. The ratio of migration to Bursa was 67.1 % (n=770). 79.7 % of them was domestic (n=614) and 20.3 % of them was from abroad (Bulgaria, Greece, Yugoslavia). The average numbers of pregnancy, live births, and living children were statistically significantly higher among women who came to Bursa from East Anatolian. Women who were married before 19 years of age were mostly from Central and East Anatolian. During the last pregnancy, the ratio of receiving prenatal care among women who came from Central Anatolian were found statistically significantly lower. Delivery outside of a health institution was found statistically significantly higher among women who came from North Anatolian. In conclusion, migration due to political, economic, social, religious, etc. reasons, whether mandatory or voluntary has important social consequences on the socio-economic structure. Immigrants should be considered as priority and high risk groups and primary health care is important for developing their health conditions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2835
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307201.pdf951.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons