Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2834
Title: Türkiye'de din değiştirip hıristiyanlığa geçişin psiko-sosyal etkenleri
Other Titles: Psycho-social factors of converting to christianity in Turkey
Authors: Hökeklekli, Hayati
Çayır, Celal
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Din değiştirme
İslam
Psiko-sosyal faktörler
Protestanlık
Hıristiyanlık
Dini inanç
Conversion
Islam
Psycho-social factors
Protestantism
Christianity
Faith
Issue Date: 31-Oct-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çayır, C. (2008). Türkiye'de din değiştirip hıristiyanlığa geçişin psiko-sosyal etkenleri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Teorik çerçeve ve anket uygulaması olmak üzere iki ana bölümden oluşan bu çalışmada, Türkiye'de din değiştirip Hıristiyanlığa geçişte etkili olan psiko-sosyal etkenler incelenmiştir. İki bölümden oluşan teorik bölümde, araştırmanın konusu, amacı, önemi ve yöntemi belirtilmiş, daha sonra, din değiştirme kavramları, din değiştirme-kişilik ilişkisi ve din değiştirme teorileri üzerinde durulmuştur. Teorik kısmın ikinci bölümünde, Türkiye'nin sosyal, kültürel, etnik ve dini yapısı ele alındıktan sonra, din değiştirmede etkili olan psikolojik ve sosyal faktörler ele alınmıştır.Üçüncü bölümde, anket ve mülakatlardan elde edilen araştırma bulgularına ilişkin analiz ve yorumlara yer verilmiştir. Örneklemin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, sosyo-ekonomik durum gibi demografik değişkenler ele alındıktan sonra, bu değişkenlerin din değiştirme öncesi ve sonrası dönem ile din değiştirme süreçleri arasındaki ilişki ve farklılıklar, Ki Kare ve Tek Yönlü Anova teknikleriyle incelenmiştir.
Consisted of two parts as theoretical frame and conducting survey, this thesis studies the psycho-social factors of converting to Christianity in Turkey. Theoretical part, also consisted of two chapters, deals with the subject, aim, importance and method of the research as well as the terms of conversion, the relation between conversion and personality, and the theories of conversion. The second chapter of theoretical chapter investigates psycho-social factors of conversion after explaining the social, cultural, ethnical and religious condition of Turkey. The third chapter contains the research findings getting from the survey and the interview. It also contains the analysis and the interpretation of those findings. Explaining the demographic variables such as the age, sex, education, marital status, socio-economical status of the survey sampling, it investigates the relation and difference between those variables and pre- and post-conversion, and between those variables and the course of conversion through conducting Chi-Square and One Way Anova techniques.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2834
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
231214.pdf2.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons