Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2833
Title: Türkiye'de sosyal siyasetin oluşumunda Gerhard Kessler
Other Titles: Gerhard Kessler at formation of social policy in Turkey
Authors: Kaya, Pir Ali
Ceylan, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Sosyal Politika Bilim Dalı.
Keywords: Gerhard  Kessler
Türkiye’de  sosyal siyasetin  oluşumu
Sosyal siyaset
Sosyal  siyaset  kürsüsü
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ceylen, Ö. (2009). Türkiye'de sosyal siyasetin oluşumunda Gerhard Kessler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1933 Üniversite Reformu çerçevesinde Türkiye'ye yabancı bilim adamları davet edilmiştir. Gerhard Kessler, bu süreç içerisinde 1933 yılında Türkiye'ye gelmiştir. Gerhard Kessler, Türkiye'ye davet edilmeden önce, Alman bilim hayatının içinde yetişmiş, özellikle sosyal siyaset alanında uzmanlaşmış bir bilim adamı olarak Almanya'da akademik görevini sürdürmüştür. Nasyonal Sosyalizm'le mücadelesi sonucunda görevine son verilen Alman bilim adamları arasındadır. Türkiye'de kaldığı 1951 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'nde, çeşitli dersleri yürütmüş ve bu eğitimi Türkiye'de veren ilk bilim adamı olmuştur. Kessler, yapısı itibari ile aktivist bir bilim adamıdır. Bu sebeple Türkiye'de bulunduğu süreç içerisinde çalışmalarını sadece Üniversite sınırları içerisinde ve teorik alanda sınırlamamıştır. Bu meyanda Kessler, sosyal siyasetin her alanında çalışmalar yapmış, yayınlar vermiş, inceleme gezilerine çıkmış ve çeşitli çözüm önerileri önermiş ve bizzat Türkiye'de yeni olan bu disiplinin devlet kanadınca yapılan ilk uygulamalarında da yer almıştır. Kessler, bu özellikleriyle Türkiye'de sosyal siyaset anlayışının oluşması, bu anlayışın bir disiplin olarak bir sistematiğe oturtulması ve bu disiplinin ilk uygulamalarının gerçekleştirilmesinde bir kilometre taşı olmuştur. Bu çalışma ile Kessler'in Türkiye'de sosyal siyaset alanında yaptığı çalışmalarının, onun sosyal siyaset fikrinin ve Türkiye'nin Kessler'in bu görüş, tahlil ve önerilerinden nasıl etkilendiğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmakta olup; birinci bölümde Kessler'in hayatı ele alınmıştır. Kessler'in sosyal siyaset tutumunun ele alındığı ikinci bölümde Kessler'in bu alandaki fikirleri, görüşleri dile getirilmiştir. Üçüncü bölümde ise Kessler'in Türkiye'deki çalışmalarına yer verilmiştir. Dördüncü bölüm sonuç bölümü olup Kessler'in Türkiye'de Sosyal Siyasetin Oluşumundaki önemine bu bölümde yer verilmiştir.
In the framework of the 1933 University Reform foreign scientists were invited to Turkey. Within this process Gerhard Kessler has come to Turkey in 1933. Before being invited to Turkey, Gerhard Kessler trained in the domain of German science as a scientist specializing especially in the field of social policy and he has continued in the academic task in Germany. He was one of the German scientists who were dismissed from Office as a result of the fight against National Socialism. Kesler is personally an active scientist. Because of this reason, He didn't restricted his works theoreticaly in univesity area when he was in Turkey. İn this sense Kessler worked on every sphere of social politics, published articles, traveled for scientific observations and suggested some solutions and personally state side of this new discipline in Turkey. With these features,Kessler was a milestone in formation of social policy approach in Turkey, systematization of this approach as a discipline and disciplinary practices of this first implementations. The present study aims to discover how Turkey is influenced by the works, views, analysis and recommendations of Kessler in the field of social policy in Turkey and his ideas about social policy. The study consists of four parts. In the first section Kessler's life has been discussed. The second section adresses Kessler's social policy stance. So the ideas and opinions of Kessler in this area are expressed. The third section consists of Kessler's Works in Turkey. As a conclusion the fourth section discussed how Kesler was an important in formation of social policy in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2833
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235287.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons