Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2826
Title: Tayland’da İslam din eğitimi devlet ve özel okullarının gelişme ve problemleri
Other Titles: Development and problems of Islamic religious education of state and private schools in Thailand
Authors: Ay, Mehmet Emin
Sornsawan, Kassamara
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Tayland
Thailand
Din eğitim sistemi
Devlet okulları
Özel okullar
Örgün eğitim
Yaygın eğitim
Din eğitim müfredatı
Religious education system
State schools
Private schools
Formal education
Non-formal education
Religious education curriculum
Issue Date: 3-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sornsawan, K. (2019). Tayland’da İslam din eğitimi devlet ve özel okullarının gelişme ve problemleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tayland'da var olan İslâm Din Eğitimi‟nin nasıl gerçekleştiğinin incelendiği “Tayland’da İslam Din Eğitimi Devlet ve Özel Okullarının Gelişme ve Problemleri” adlı bu tezde, öncelikle araştırmanın problemi, konusu, amacı, önemi, araştırmanın yöntem ve sınırları açıklanmaktadır. Tayland eğitim sistemi içerisinde din eğitiminin yeri, işleyişi, şartları ve yeterlilik durumunun ele alındığı bu tez, giriş kısmı ve akabinde araştırmanın detaylandırıldığı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Tayland ülke tarihi,Tayland‟da İslâmiyet‟in kabulü ve yayılması, Tayland Eğitim Tarihi arka planı, Tayland‟da İslâm Eğitimi Tarihi arka planı hakkında ve Tayland‟da dinî bir hayat yaşama noktasında insanların sahip olduğu hürriyetler ve dinî kurumlar hakkında da bilgi verilmiştir. ikinci bölümde ise Tayland‟da var olan eğitim sistemi müfredatları ağırlıkla islâm din eğitimi sistemindeki kurumların kullandığı müfredatlar ve içerikleri ile ilgili bir takım hususlar anlatılmaya çalışılmıştır. Ardından Tayland eğitim sistemindeki örgün ve yaygın eğitim kurumları kapsamında bulunan Özel Okullar ve Devlet Okullarında uygulanan islâm eğitimi müfredatlarının gelişimleri ve var olan problemleri geniş bir şekilde ele alınmıştır.
In the following thesis named "Development and Problems of Islamic Religious Education of State and Private Schools in Thailand" is discussed a problems, matter, aim, importance, methods and limits of the research-work.This thesis, which deals with the place, operation, conditions and qualification of religious education within the Thai education system, is consists of an introduction and two chapters in which the research is detailed. In the first chapter, Thailand's country history, the adoption and spread of Islam in Thailand, the background of the history of education in Thailand and Thailand Islamic Education‟s History, Freedom of people to live a religious life in Thailand and religious institutions information is provided. In the second chapter, the curricula of the education system in Thailand are intensified and some of the issues related to the curricula used by the institutions in the Islamic religious education system are explained. Subsequently, the development and problems of Islamic education curricula applied in Private and State Schools within the scope of formal and non-formal education institutions in Thailand‟s education system are discussed in a broad way.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2826
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kassamara_sornsawan_tez.pdf.pdf3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons