Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2825
Title: Koroner arter hastalığı olan ve olmayan metabolik sendromlu hastalarda paraoksonaz enzim aktivitesinin karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of paraoxonase enzyme activity in metabolic syndrome patients with and without coronary artery disease
Authors: Aydınlar, Ali
Enver, Yücel
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kardiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Paraoksonaz 1 enzim aktivitesi
Metabolik sendrom
Koroner arter hastalığı
Paraoxonase 1 enzyme activity
Metabolic syndrome
Coronary artery disease
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yücel, E. (2008). Koroner arter hastalığı olan ve olmayan metabolik sendromlu hastalarda paraoksonaz enzim aktivitesinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çok sayıda aterosklerotik risk faktörünü bir arada barındıran metabolik sendrom (MS), oksidatif stresin ve kardiyovasküler mortalitenin arttığı bir hastalıktır. Karaciğerde sentezlenen ve plazmada yüksek dansiteli lipoprotein kolesterol (HDL-K) üzerinde taşınan paraoksonaz 1 (PON1) enzimi, düşük dansiteli lipoprotein kolesterolün (LDL-K) oksidasyonunu engelleyerek ateroskleroza karşı koruyucu etki göstermektedir. Bu çalışmanın amacı; koroner arter hastalığı (KAH) olan ve olmayan metabolik sendromlu hastalarda paraoksonaz 1 enzim aktivitelerini karşılaştırmak, ayrıca KAH olan MS olgularında Gensini skoru ile değerlendirilen KAH yaygınlığı ile PON1 aktivitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir.Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Hemodinami Laboratuvarında koroner anjiyografileri yapılan toplam 80 hasta alındı. Hastalar 3 gruba ayrıldı. `Adult Treatment Panel III' (ATP III) 2001 kriterlerine göre MS tanısı konan ve koroner anjiyografide sol ön inen, sirkumfleks, sağ koroner arter ya da bunların ana dallarında, lümeni ?%50 daraltan aterosklerotik lezyon olan 30 hasta grup 1'i (MS+ KAH+) oluşturdu. MS olup koroner arterlerinde darlık saptanmayan 30 hasta grup 2 (MS+ KAH-), MS kriterlerini karşılamayan ve koroner arterlerinde darlık olmayan 20 hasta grup 3 (kontrol grubu, MS- KAH-) olarak sınıflandırıldı. Gruplar PON1 aktiviteleri açısından karşılaştırıldı. MS ve KAH olan olgularda (grup 1), KAH yaygınlığı ve ciddiyeti Gensini skoru kullanılarak belirlendi ve bu grupta KAH yaygınlığı ile PON1 aktivitesi arasındaki ilişki değerlendirildi.Bulgular: PON1 enzim aktivitesi MS+ KAH- olan grupta, kontrol grubundan daha düşüktü (p=0,004). MS+ KAH+ olan grupta hem kontrol grubundan (p<001) hem de MS+ KAH- olan gruptan (p=0,004) daha düşük PON1 aktivitesi izlendi. MS+ KAH+ olan grupta Gensini skoru ile değerlendirilen KAH yaygınlığı ile PON1 aktivitesi arasında anlamlı korelasyon saptanmadı (p=0,14).Sonuç: Bu çalışmada; MS hastalarında, antioksidan olan ve ateroskleroza karşı koruyucu etki gösteren PON1 enzim aktivitesinin, kontrol grubuna göre azalmış olduğu gösterilmiştir. Ayrıca koroner anjiyografi ile anlamlı KAH saptanan MS hastalarında, KAH olmayan MS hastalarına göre PON1 aktivitesinin düşük olduğu ortaya konmuştur.
Metabolic syndrome (MS) involving lots of atherosclerotic risk factors together is a disease of increased oxidative stress and cardiovascular mortality. Paraoxonase 1 (PON1) which is synthesized in the liver and carried on high density lipoprotein cholesterol ( HDL-C) in plasma shows protective effect against atherosclerosis via preventing oxidation of low density lipoprotein cholesterol ( LDL-C). The aim of this study is to confront PON1 enzyme activity in MS patients with and without coronary artery disease (CAD) and also to investigate the relationship between PON1 activity and extent of CAD determined by Gensini score in patients with MS and CAD.Material and Methods: A total of 80 patients whose coronary angiographies were done in our haemodynamics laboratory (Cardiology Department, Uludag University Faculty of Medicine, Bursa, Turkey) were recruited in the study. Patients were separated to 3 groups. Group 1 was involved by 30 patients with MS diagnosed by Adult treatment Panel III (ATP III) 2001 criterias and the atherosclerotic lesion leading to ? 50% luminal narrowing in left anterior descending, circumflex, right coronary artery and their major branches obtained coronary angiography (MS+ CAD+). Thirty patients with MS and without CAD was classified as group 2 (MS+ CAD-) and 20 patients with neither MS nor CAD (control group, MS- CAD-) was classified as group 3. Groups were compared according to their PON1 acitivity. In cases with MS and CAD (group1) extent and severity of CAD was established by use of Gensini score, and the relationship between CAD extent and PON1 activity was evaluated in this group.Results: Paraoxonase 1 enzyme activity was lower in MS+ CAD- group than in controls (p=0,004). It was lower in MS+ CAD+ group than both controls (p<0,001) and MS+ CAD- group (p=0,004). There were no significant correlation between PON1 activity and CAD extent determined by Gensini score in MS+ CAD+ group (p=0,14).Conclusions: This study has shown that PON1 enzyme activity which is antioxidant and protective against atherosclerosis is decreased in patients with MS compared to controls. Moreover, PON1 activity has been exhibited to be decreased in patients with MS and significant CAD determined by coronary angiography compared to MS patients without CAD.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2825
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289282.pdf433.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons