Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2808
Title: Yahudilikte günah kavramı ve büyük günahlar
Other Titles: The concept of sin in Judaism and cardinal sins
Authors: Sayar, Süleyman
Yılmaz, Hatice
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Günah
Sin
Büyük günah
Tevrat
İsrailoğulları
On Emir
Mitsva
Teşuva
Yom Kipur
Cardinal
Torah
The Israelites
Decalogue
Mitzvah
Teshubah
Yom Kippur
Issue Date: 2-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, H. (2019). Yahudilikte günah kavramı ve büyük günahlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın amacı Yahudilikte günah kavramını açıklamak, bu dindeki günahları incelemek ve araştırmaktır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, diğer dinlerde günah kavramı ve bu kavramın içeriği incelenmiş; ikinci bölümde ise, Yahudilikte günah kavramının sözlük ve terim anlamları incelenerek bu dindeki temel günahlar ortaya konmuştur. Yine bu bölümün son kısmında Yahudilerin günahların affı için gerçekleştirmesi gereken teşuva’dan (tövbe) bahsedilerek tövbenin tarihsel boyutu ele alınmıştır. Çalışma esnasında Yahudi inancında, büyük günahlar olarak kabul edilen günahların esasında tüm günahlarla iç içe olduğu ortaya çıkarılmış; bu çerçevede birçok Yahudi yazarın eserlerinden yararlanılmıştır.
The purpose of the study is to explain the concept of sin in Judaism, to examine and to investigate the sins in this religion. The study consists of two main chapters. In the first chapter, the concept of sin in other religions and its content are examined; In the second chapter, the basic sins in this religion are revealed by examining the dictionary and term meaning of the concept of sin. Again in the last part of this chapter, the historical dimension of repentance is discussed by mentioning the repentance which Jews must realize for forgiveness of sins. During the study, it was found out in the Jewish faith that the sins, which were accepted as great sins, were essentially intertwined with all sins, in this context, the works of many Jewish authors have been used.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2808
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701421018.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons