Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2773
Title: Öfke kontrol programının 15 - 18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması
Other Titles: Investigation of the efficiency of the anger control programme over 15 - 18 years old adolelescents
Authors: Eldeleklioğlu, Jale
Duran, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Öfke
Öfke kontrol programı
Ergen
Anger
Anger control program
Adolescents
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duran, Ö. (2004). Öfke kontrol programının 15 - 18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Öfke Kontrol Programının 15-18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Nuri Erbak Süper Lisesi ikinci smıf öğrencilerinden oluşan 148 öğrenciye Spielberger tarafından geliştirilen ve Özer tarafından Türkçe'ye uyarlanan Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği uygulanmıştır. Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği, "sürekli öfke", "öfke içte", "öfke dışta" ve "öfke kontrol" alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Ayrıca deney ve kontrol gruplarını olabildiğince benzer özelliklerden oluşturabilmek için öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği uygulaması sonucunda öfke düzeyi en yüksek 20 öğrenci random yöntemiyle deney ve kontrol grubuna alınmışlardır. Seçilen öğrencilerin kız-erkek sayıları eşit tutulmuştur. Daha sonra deney grubuna seçilen öğrencilere 10 hafta süreli 90 'ar dakikalık Öfke Kontrol Programı uygulanmış; bu süre içerisinde kontrol grubu öğrencileri üzerinde hiçbir işlem yapılmamıştır. Uygulama bittikten sonra hem deney hem de kontrol grubundaki öğrencilere Durumluk Sürekli Öfke Ölçeği tekrar uygulanmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler "t-testi" ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, deney grubunun "sürekli öfke", "öfke içte", "öfke dışta" ve "öfke kontrol" öntest ve sontest puanlan arasında anlamlı farklar olduğu; kontrol grubunun 111"sürekli öfke", "öfke içte", "öfke dışta" ve "öfke kontrol" öntest ve sontest puanlan arasında ise anlamlı farklar olmadığı; deney grubundaki öğrencilerin öntest-sontest puan ortalamalarının farkı ile, kontrol grubundaki öğrencilerin öntest-sontest puan ortalamaları farkı arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.
The aim of this study was to investigate the efficiency of anger control proggamme over 15-18 years old adolescents. For this purpose the The State Trait Anger Scale was applied over 148 tenth grade pupils who study in Nuri Erbak Süper Lisesi. The scale was developed by Spielberger and adapted to Turkish by Özer. The State Trait Anger Scale consists of "trait of anger", "anger-in", "anger-out" and "controling of anger" subscales. In the sake of forming the experiment and control groups with as much similarity as possible, in order to determine the demographic properties of students an Individual Information Form was developed by the researcher. As a result of the application of The State Trait Anger Scale 20 students were taken to experiment and control group through random method. The number of the selected male-female students were equel. After then the 90 minute Anger Control Programme was applied to the selected students for 10 weeks. In this period no activity was performed with the students in control group. After the application The State Trait Anger Scale was applied again over the students both in experiment and control groups. The data gained at the end of the study was analyzed with "t-test". According to the results it was found that: there are significant differences between pre-test and post- test points of experiment group's "trait of anger", "anger-in", "anger-out" and "controling of anger"; there aren't significant differences between pre-test and post-test points of control group's "trait of anger", "anger-in", "anger-out" and "controling of anger"; there is a significant difference between the difference means of pre and post test points of students in experiment group and the difference of means of pre and posttest points of control group.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2773
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148049.pdf3.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons