Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2769
Title: Pediatrik olgularda desfluran ve sevofluran anestezisinin hemodinami ve derlenme üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması
Other Titles: A comparison of the hemodynamic and the recovery effects of desflurane and sevoflurane in pediatric patients
Authors: Kutlay, Oya
Koçyiğit, Muharrem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Keywords: Desfuran
Sevofluran
Ajitasyon
Adenoidektomi
Desflurane
Sevoflurane
Agitation
Adenoidectomy
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koçyiğit, M. (2003). Pediatrik olgularda desfluran ve sevofluran anestezisinin hemodinami ve derlenme üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Adenoidektomi ve adenotonsillektomi operasyonları çocukluk çağında sıklıkla yapılan günübirlik cerrahi işlemlerdendir. Düşük çözünürlüklü inhalasyon anestezik ilaçların kullanımı operasyon sonu hızlı derlenme sağladığı için günübirlik olgularda tercih edilmektedir. Bu nedenle çalışmamızda desfluran ve sevofluran inhalasyon anestezik ilaçlarının çocuk olgularda hemodinamik etkileri ve derlenme kalitelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: Adenoidektomi ve adenotonsillektomi operasyonu uygulanacak ASA I grubuna dahil, yaşları 3-10 arasında, 31 kız 21 erkek toplam 52 olgu çalışmaya alındı. Anestezi indüksiyonu için 2 mg kg-1 iv propofol, 2 µg kg-1 iv fentanil ve 0,2 mg kg-1 iv mivakuryum verildikten sonra tüm olgular rastgele iki gruba ayrıldı ve anestezi idamesi için %40 Oksijen (O2) - %60 Azot protoksit (N2O) ile birlikte bir gruba %4 desfluran uygulanırken diğer gruba %2 sevofluran uygulandı. İndüksiyon zamanı, entübasyon zamanı, operasyonun 1., 5., 15. ve 30. dakikalarında, cerrahi bitiş ve ekstübasyon zamanında kalp atım hızı (KAH), sistolik arteriyel basınç (SAB), diastolik arteriyel basınç (DAB) ve periferik oksijen satürasyon (SpO2) değerleri kaydedildi. Olguların cerrahi, anestezi ve ekstübasyon süreleri kaydedildi. Olgular Ayılma ünitesinde 20 dakika gözlendi. Modifiye Aldrete skalası ve Ağrı-konfor skalası ile anesteziden derlenmenin kalitesi değerlendirildi. Bulgular: Her iki grubun demografik özellikleri benzerdi. Sistolik arteriyel basıncı Sevofluran grubunda Desfluran grubuna göre daha düşük saptandı (p<0,05). Ekstübasyon zamanı Desfluran grubunda daha kısa bulundu (p<0,05). Desfluran grubunda Aldrete skala daha yüksek (p<0,05), Sevofluran grubunda Ayılma ünitesinde 10. ve 20. dakikalarda ajitasyon insidansı daha yüksek olduğu tespit edildi (p<0,001). Sonuç: Daha iyi hemodinamik stabilite sağlaması ve derlenmede daha düşük oranda ajitasyona neden olması nedeni ile; pediatrik günübirlik olguların anestezisinde desfluranın iyi bir inhalasyon ajanı seçeneği olabileceği kanısına varılmıştır.
Adenoidectomy and adenotonsillectomy operations are ambulatory surgeries that are frequently doing in the pediatric age group. Low solubility anesthetic agents are used in the ambulatory surgery because of the recovery. The purpose of this study was to compare the hemodynamic effects and the quality of recovery of desflurane and sevoflurane anesthesia. Materials and Methods: Fifty-two (female 31, male 21) ASA physical status I patients, aged between 3-10 undergoing adenoidectomy and adenotonsillectomy were studied. For anaesthesia induction all patients were administered 2 mg kg-1 iv propofol, 2 µg kg-1 iv fentanyl ve 0,2 mg kg-1 iv mivacurium. They were randomly assigned into two groups to receive 4% desflurane or 2% sevoflurane with 40% oxygen – 60% nitrous oxide for maintenance of anesthesia. Systolic arterial pressure, diastolic arterial pressure, heart rate and oxygen saturation were recorded before induction, after induction and entubation, 1., 5., 15., 30. minutes, at the end of the operation and after the extubation. Operation time, anesthesia time and the extubation time were recorded. Patients were observed in the post anesthesia care unit for 20 minutes. Modified Aldrete score and the paindiscomfort scale were used to evaluate the quality of emergence from anesthesia. Results: The demographic data was similar between the two groups. In sevoflurane group systolic arterial pressure was lower than the desflurane group (p<0,05). Extubation time was shorter in the desflurane group (p<0,05). Modified Aldrete scoring system were higher in the desflurane group (p<0,05), agitation incidence was higher in the sevoflurane group (p<0,001). Conclusion: Because of the hemodynamic stabilities and the lower incidence of agitation, it is tought that desfluran is a good choice for pediatric ambulatory patients.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2769
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
411907.pdf3.93 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons