Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2766
Başlık: Manevî danışmanlıkta naratif terapi ve anlam arayışı
Diğer Başlıklar: Narrative therapy and search for meaning in spiritual counseling
Yazarlar: Albayrak, Ahmet
İncir, Zeynep Vural
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Naratif
Narrative
Öykü
Manevi danışmanlık
Postmodernizm
Dışsallaştırma
Story
Spiritual counseling
Postmodern
Externalizing
Yayın Tarihi: 29-Ağu-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: İncir, Z. V. (2019). Manevî danışmanlıkta naratif terapi ve anlam arayışı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Post-modern bir temele dayanan Naratif Terapi, ihtiyacı olan insanlarla manevî etkileşimi sağlayan, bireyin hayatına yeni bir bakış, yeni bir hikaye kazandırmayı amaçlayan teröpotik bir yaklaşımdır. İncelemelerimiz dâhilinde görülmektedir ki; Naratif Terapi aslında sadece bir teknik ve formüller bütünü değildir; felsefi bir duruş ve anlam elde etme biçimidir. Bu anlamda Naratif Terapi geleneksel ana akım terapilerden farklılık göstermektedir. Bireyi algılayış ve iyileştirme noktasında yetersiz kalan geleneksel terapilere bir eleştiri getirir. Manevi danışmanlık ise ülkemizde hızla gelişmekte olan ve hakkında bir çok çalışma yapılmaya değer görülen bir alan olmuştur. Bireyi anlama, algılayış ve onun iyi oluş haline katkıda bulunması amacını taşıyan manevi danışmanlık anlam ve anlam arayışı konusuna da yer vermektedir. Bu noktada Naratif Terapinin de bireyin hayatını anlamlandırma noktasındaki tutumu; manevi danışmanlıkta Naratif Terapinin imkânlarını ve katkılı olabileceği fikri bu çalışmayı gerçekleştirmemizde etkili olmuştur. Bu sebeple Naratif Terapinin bir uygulama şekli ve bir teori olarak açıklanmasını hedefledik.
Based on post-modern basis Narrative Therapy is a therapeutic approach that provides spiritual interaction with the people in need and aims to give a new perspective to the life of the individual and a new story. It is seen in our investigations that; Narrative Therapy is actually not just a set of techniques and formulas, it is a form of philosophical stance and meaning obtaining. In this sence Narrative Therapy differs from traditional mainstream therapies. Narrative therapy brings criticism to traditional therapies that fail to perceive and heal the individual. On the other hand, spiritual counseling has been a rapidly developing field in our country and it has been seen as worthy of many studies. Spiritual counseling, which aims to understand, perceive and contribute to the well-being of individual, also includes the search for meaning. At this point, the attitude of Narative Therapy in the meaning of the individual’s life; the possibilities and contribution of Narative Therapy in spiritual counseling has been effective in realizing this study. For this reason, we aimed to explain Narative Therapy as a practice and a theory.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2766
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
zeynep_vural_incir_tez.pdf.pdf1.38 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons