Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2765
Title: Hizmet ve imalat sektöründe örgütsel bağlılık farkları
Other Titles: The differences in organizational commitment between service and manufacturing sectors
Authors: Baştürk, Şenol
Şenel, Melek Fatma
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı/Çalışma Psikolojisi ve İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı.
Keywords: İmalat sektörü
Manufacturing sector
Örgütsel bağlılık
Service sector
Organizational commitment
Hizmet sektörü
Issue Date: 23-Jul-2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenel, M. F. (2019). Hizmet ve imalat sektöründe örgütsel bağlılık farkları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Örgütsel bağlılık; tutumsal ve davranışsal boyutta ortaya çıkan, örgütteki ilişkiyi devam ettirme durumudur. Bu çalışmada; örgütsel bağlılık kavramının önemi, örgütsel bağlılığı etkileyen faktörler ve ortaya çıkan sonuçlar imalat ve hizmet sektörü düzeyinde incelenmiştir. Çalışmanın ampirik kısmında ise; hizmet ve imalat sektöründe yer alan kuruluşlardaki çalışanlarda bağlılığın hangi derecelerde ve hangi nedenlerden dolayı oluştuğu araştırılmıştır. Ayrıca, bağlılığı etkileyebileceği öngörülen çeşitli etmenler de incelenmiştir. Araştırtmanın örneklemini; Bursa ilinde imalat sektöründe mavi yaka çalışanlar ve hizmet sektöründe çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre; imalat sektöründe örgütsel bağlılık anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmıştır. Alt boyutlarda ise devam bağlılığı boyutunda anlamlı bir fark bulunmuştur. Sektörler arası fark sonrasında demografik değişkenler imalat ve hizmet sektöründe ayrı ayrı incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre hizmet sektöründe çalışan erkeklerin devam bağlılığı daha düşük çıkmıştır. Başka bir sonuç ise aylık gelirdeki artış hizmet sektöründe çalışan bireylerin normatif bağlılığını pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Çalışmanın ilginç olan kısmı ise haftalık çalışma saati arttıkça hizmet sektöründe duygusal ve normatif bağlılık yükselmeye başlamıştır. Yanı sıra imalat sektöründe çalışma saatlerinin artması normatif bağlılığın düşmesine neden olmuştur.
Organizational commitment is a situation of continuation relationship in organization that comes along attitudinal and behavioral. In this study, the importance of organizational commitment, the factors affecting organizational commitment and emerging results are examined at the level of manufacturing and service sectors. In the empirical side of the study, the level and reasons of commitment of manufacturing and service sectors employees are investigated. In addition, various factors that might affect commitment have also been examined. The sample of this study consisted by blue-collar workers of manufacturing and service sectors in Bursa. According to findings of this study, in manufacturing sector the organizational commitment is significantly higher. As for the lower dimensions, a significant difference has been observed. Following the occurence of intersectoral differences, demographic variables have been analyzed separately in the manufacturing- and service industries. According to the analysis results, male workers in the service industry have the lowest continuance commitment. Another conclusion is that an increase in the monthly income has a positive effect on induvidiuals working in the service industry. An interesting outcome of the study is that the emotional and normative attachment rise with increasing numbers of weekly working hours in the service industry. Contrary to this, increasing working hours cause the normative attachment levels to decrease in the manufacturing industry.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2765
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melek Fatma_ŞENEL.pdf1.94 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons