Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2761
Title: Öğretmen adaylarının eğitim amaçlı sosyal ağ ve internet kullanma öz - yeterlik algıları
Other Titles: Perceived self - efficacy of pre - service teachers in using social networks and the internet for educational purposes
Authors: Özkılıç, Rüçhan
Teke, Aziz
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Keywords: İnternet
Öğretmen adayları
Öz-yeterlik
Sosyal ağ
Pre-service teachers
Self-efficacy
Social network
Issue Date: 5-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Teke, A. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim amaçlı sosyal ağ ve internet kullanma öz - yeterlik algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın temel amacı öğretmen adaylarının eğitim amaçlı sosyal ağ ve internet kullanma öz-yeterlik algılarını belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinde; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Türkçe, İngilizce, Resim-İş, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim görmekte olan 776 öğretmen adayının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak "Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik Ölçeği" ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Eğitsel Sosyal Ağ Kullanım Öz-yeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmaya ilişkin veriler ders saatleri içinde derse giren öğretim elemanlarının yardımı ile araştırmacının kendisi tarafından toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde, t-testi, tek yönlü varyans ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının eğitim amaçlı sosyal ağ ve internet kullanma öz-yeterlik algılarının cinsiyetleri ve sınıflarına göre farklılık göstermediğini, ancak öğrenim gördükleri bölümlere göre farklılık gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının internette ve sosyal ağ sitelerinde geçirdikleri zaman ile eğitsel internet ve sosyal ağ kullanma öz-yeterlik algıları arasında düşük düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkarılmıştır.
The basic purpose of this study is to determine the pre-service teachers' perceived self-efficacy in using social networks and the internet for educational purposes. Descriptive survey model is used in the study. The study has been put into practice with the participation of pre-service teachers studying at Computer and Instructional Technologies, Turkish Language Teaching, English Language Teaching, Arts and Crafts, Psychological Counseling and Guidance and Primary School Teaching departments during 2014-2015 academic year. "Educational Internet Use Self-efficacy Scale" and "Educational Social Network Use Self-efficacy Scale" are used as data collection tools in the study. The data regarding the study are collected from 776 pre-service teachers by the researcher himself with the help of instructors lecturing during the class periods. Frequency, percentage, t test, one way analysis of variance and correlation are utilized for analyzing the data. The findings of the study don't present significant differences between the pre-service teachers' educational internet and social networking self-efficacy perceptions and their gender and grades. However, there were statistically significant differences between pre-service teachers' educational internet and social networking self-efficacy perceptions and the departments they study. Additionally a low-level positive and significant correlation is found out between the time the pre-service teachers spend on the internet and social network sites and educational internet and social networking self-efficacy perceptions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2761
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407256.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons