Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2752
Başlık: Husein Cozo (Hayatı, eserleri, yenilikçiliği ve itikadi görüşleri)
Diğer Başlıklar: Husein Dozo (His life, work, reformist side and views about faith)
Yazarlar: Kılavuz, A. Saim
Ömerdiç, Samed
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Kelam Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Husein Cozo
Kelâm
Islahat
Selef
Akıl
Hürriyet
Doğa kanunu
Gerileme
Kur’ân
el-Menâr
Kalam
al-Manār
Reformation
Reason
Freedom
Law of nature
Recession
Qur’an
Yayın Tarihi: 7-May-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Ömerdiç, S. (2012). Husein Cozo (Hayatı, eserleri, yenilikçiliği ve itikadi görüşleri). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, Husein Cozo'nun hayatı, eserleri, itikadî görüşleri ve Bosna Hersek'te el-Menâr ekolünün tesiri ile Husein Cozo'nun yenilikçi görüşleri ele alınmaktadır.Çalışma, giriş, üç bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır.Birinci bölümde Husein Cozo'nun hayatı, yenilikçi fikirlerinin kaynağı olarak el-Menâr ve Bosna Hersek'te yaşayan Müslümanların din geleneği ile Boşnak kelâm âlimlerinin silsilesinin değerlendirilmesi yapılmıştır.İkinci bölümde Husein Cozo'nun itikadî görüşleri ilâhîyyât, nübüvvât ve semiyyât olarak üç başlık altında incelenmektedir.Üçüncü bölüm ise temel itikadî konular içinde yer almayan ama kelâm ilmi bakımından önem arz eden konuların değerlendirilmesine ayrılmıştır.Sonuçta genel bir değerlendirme yapılmıştır.
This work discusses the life of Husein Dozo, his works, views about faith and his reformist views under the influence of the al-Manar school in Bosnia and Hercegovina.The work consists of introduction, three chapters and summary.In the first chapter an assessment has been made of the life of Husein Dozo, al-Manar as the source of his reformist ideas and the religious tradition of Muslims living in Bosnia and Hercegovina together with the succession of Bosnian Kalam scholars.The second chapter studies Husein ?ozos views about faith under three topics; the ilahiyat, prophethood and semiyyat.The third chapter deals with topics thats not included in basic faith topics but which are important from the viewpoint of kalam disciplin.A general assessment has been made in the summary.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2752
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
319558.pdf1.63 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons