Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2724
Title: Kamu sektöründe strateji haritalarının yapılandırılması ve bir uygulama
Other Titles: Configuration of strategy maps in public sector and an application
Authors: Kaygusuz, Sait Y.
Öztürk, Beytullah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe-Finansman Bilim Dalı.
Keywords: Stratejik yönetim
Performans ölçümü
Performans yönetimi
Dengeli sonuç kartı
Merkez bankaları
Kamu sektörü
Türkiye
Strategic management
Performance measurement
Performance management
Balanced scorecard
Central banks
Public sector
Turkey
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, B. (2010). Kamu sektöründe strateji haritalarının yapılandırılması ve bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Çalışmanın amacı, kamu sektörü ve merkez bankaları açısından stratejik yönetim sürecinde performans ölçümünün öneminin ve performans ölçüm süreçlerinin incelenmesi; elde edilen bilgiler ve merkez bankası uygulamalarından hareketle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının performans ölçüm süreçlerinin ve performans ölçümünde dengeli sonuç kartı yönteminin ve strateji haritalarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesidir. İzlenen yaklaşım literatür taramasının yapılması ve ülke uygulamalarının incelenmesi yoluyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın performans ölçüm süreçlerinde kullanılabilecek alternatiflerin ortaya konulmasıdır.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklik sonrasında, Bankanın bağımsız bir yapıya kavuştuğu, bağımsızlığın gereği olan şeffaf bir yapının oluşturulmasını ve hesap verme yükümlülüğünün yerine getirilmesinin teminen gereksinim duyulan iletişim mekanizmalarını oluşturduğu gözlenmektedir. Bankada gerçekleştirilmekte olan stratejik planlama faaliyetleri, stratejik planlar ile bütçe arasındaki bağlantının kurulmasına ve performans ölçümüne ilişkin çalışmalar, Bankanın etkinlik ve etkililiğinin artırılmasına katkı sağlayacak önemli faktörler olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan performans ölçümüne ilişkin süreçlerin geliştirilebileceği düşünülmektedir.Çalışmada dengeli sonuç kartı yönteminin gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe performans ölçümüne sağladığı katkılardan hareketle, yöntemin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuç, Bankada yöntemin uygulanabilirliği için temel koşul olan üst yönetimin desteğinin varlığını ve kaynaklarla ilgili bir sınırlılığın olmadığını ancak yöntemin uygulamaya geçirilmesinin mevcut süreçlerde ve organizasyon yapısında bazı değişiklikleri gerektirebileceğini göstermektedir. Dengeli sonuç kartı yönteminin stratejik geri bildirime ve stratejik faaliyetlerin tanımlanması ve uyumlaştırılması yoluyla performans ölçüm ve stratejik yönetim süreçlerine katkı sağlaması beklenmektedir.
The purpose of this study is to evaluate the importance of performance measurement vvithin the strategic management and the performance measurement processes for the public sector and the central banks and based on these findings and the central bank experiences to evaluate the Central Bank of The Republic of Turkey’s performance measurement processes and the applicability of the balanced scorecard technique to the Bank’s performance measurement processes. The method follovved for this objective is to figure out the alternatives that can be used for the Central Bank of The Republic of Turkey’s performance measurement processes through checking the literature and evaluating other country experiences. It can be observed that after the change in the Central Bank of The Republic of Turkey Law, the Bank had its independency and built the communication mechanism in order to achieve a transparent and accountable structure vvhich is a prerequisite for the independency. The Bank’s strategic planning activities and efforts to build the linkage betvveen the strategic plans and budget can be listed as the important factors that will contribute to its effectiveness and efficiency. On the other hand, it is believed that current performance measurement processes can be improved. İn this study, the applicability of the balanced scorecard technique to the Central Bank of The Republic of Turkey is evaluated moving from the contributions of the technique to the performance measurement efforts in the private and the public sector. The findings reflect that, The Bank had the initial prerequisite to adopt the method vvhich is the support of the top management and there is no limitation regarding the needed resources. Hovvever, if the method is implemented, a change in the current processes and the organizational structure might be needed. It is expected that the balanced scorecard technique will contribute to the performance measurement and strategic management processes through strategic feedback, definition and harmonization of the strategic initiatives.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2724
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
262893.pdf3.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons