Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2717
Başlık: Kronik renal yetmezlikli hastalarda asimetrik dimetilarjinin (ADMA) seviyesinin erektil disfonksiyon üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Evaluation of the relationship between asymmetric dimethylarginine (ADMA) and severity of erectile dysfunction in chronic renal failure
Yazarlar: Kılıçarslan, Hakan
Gökçen, Kaan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi /Üroloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Asimetrik dimetilArjinin (ADMA)
Kronik böbrek yetmezliği
Erektil disfonksiyon
Asymmetric dimethylarginine (ADMA)
Chronic renal failure
Erectile dysfunction
Yayın Tarihi: 2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gökçeni K. (2012). Kronik renal yetmezlikli hastalarda asimetrik dimetilarjinin (ADMA) seviyesinin erektil disfonksiyon üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Asimetrik Dimetilarjinin (ADMA) ; endojen nitrik oksit sentaz (NOS) inhibitörüdür. Gerçekleştirdiği inhibisyon sayesinde azalan NO seviyesi endotel disfonksiyonuna neden olmaktadır. Kronik renal yetmezlik ve erektil disfonksiyon gibi temelinde endotelyal patolojilerin suçlandığı hastalıkların bir belirteci olan ADMA' nın bir prognostik faktör olarak popülaritesi giderek artmaktadır. Kronik renal yetmezlikli hastalardaki ADMA seviyeleri farmakoloji ve biyokimya araştırmacıları tarafından klinik ve moleküler düzeyde araştırılmaya devam etmektedir.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bilim dalında ve Nefroloji Bilim dallarında Ocak 2008 - Ağustos 2012 yılları arasında hipertansiyon, kronik renal yetmezlik ve erektil disfonksiyon nedeniyle takipli hastalarda ölçülmüş serum ADMA seviyeleri ve International Index of Erectile Function (IIEF) formu ile sorgulanmış olan erektil fonksiyon skorları mevcut 70 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Yetmiş olgu üç ayrı gruba ayrılmış olup birinci grup kronik renal yetmezliği olan ve erektil disfonksiyonu olan; ikinci grup kronik renal yetmezliği olan ve erektil disfonksiyonu olmayan; üçüncü grup ise kontrol grubu olarak belirlenen kronik renal yetmezliği ve erektil disfonksiyonu olmayan vakalar olarak belirlendi. Erektil fonksiyon durumu 6 sorudan oluşan IIEF-EFD soru anketi ile değerlendirildi.Birinci grup 22; ikinci grup 23, üçüncü grup kontrol grubu olup 25 hastadan oluşmaktadır. Hastaların ortalama yaşı 50.15 ± 1.17 (29-68) olup Ortalama serum ADMA seviyesi 0,60 ± 0,02 ve ADMA median değeri 0,57 (0,27-1,1) olarak hesaplandı.Serum ADMA seviyeleri; KRY'li olgularda kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek olduğu gözlenirken, KRY grupları içindeki karşılaştırmalı testlerde erektil disfonksiyonun varlığına göre iki grup arasında ADMA seviyeleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı.ADMA seviyelerinin, KRY süresi, diyaliz süresi ile pozitif korelasyona; IIEF ve IIEF-EFD skorları ile negatif yönde korelasyona sahip olduğu görüldü (p = 0.008, r = - 0,316).
Asymmetric dimethylarginine (ADMA), an endogenous nitric oxide synthase (NOS) inhibitor and performed decreasing NO levels due to inhibition of endothelial dysfunction. On the basis of endothelial pathologies such as chronic renal failure (CRF) and erectile dysfunction (ED) was accused of serum ADMA levels as a marker and prognostic factor increasing in popularity. ADMA levels in patients with chronic renal failure is being explored by researchers.This retrospective study included 70 cases with serum ADMA levels were measured in patients with chronic renal failure, hypertension and erectile dysfunction followed by Urology and Nephrology Departments of Uludag University Medicine Faculty between January 2008 and August 2012. Erectile function was evaluated by the erectile function domain of the international index of erectile function (IIEF-EFD) a validated 15-item self-administered questionnaire. Patients were divided into three groups: group 1(n = 22), patients with CRF and with ED; group 2 (n = 23), patients with CRF and without ED; group 3 (n = 25), control group (patients without CAD or ED). Mean age of patients was 50.15 ± 1.17 (29-68) and the median value of ADMA was calculated 0.57 (0.27 to 1.1).Serum levels of ADMA, was found to be significantly higher in patients with CRF than the control group. CRF groups according to the presence of erectile dysfunction in the comparative tests between the two groups was not statistically significant difference between the levels of ADMA.ADMA had a positive correlations between and duration chronic failure and hemodialysis but there was a negative correlation between IIEF-EFD score (p = 0.008, r = - 0,316). Elevating levels of ADMA is an indepen-dent risk factor for severe of ED.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2717
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
319183.pdf1.1 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons