Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2706
Title: Diyaliz hastalarında statin tedavisinin renal anemi-inflamasyon ve prohepcidin üzerine etkileri
Other Titles: In dialysis patients of statin therapy effects on renal anemia-inflammation and prohepcidin
Authors: Güllülü, Mustafa
Arabul, Mahmut
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Keywords: Kronik hastalık anemisi
Diyaliz
Hepcidin
Statin
Anemia of chronic inflammation
Dialysis
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arabul, M. (2008). Diyaliz hastalarında statin tedavisinin renal anemi-inflamasyon ve prohepcidin üzerine etkileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kronik hastalık anemisi kronik infeksiyonlarda, kanserlerde, travmada veinflamatuar hastalıklarda sıklıkla gözlenir. Son zamanlara kadar patogenezihakkında çok az sey biliniyordu. Son bir kaç yıldır, kronik hastalık anemisipatogenezinde bir inflamatuar sitokin olan IL-6'nın uyardıgı hepcidin ön planaçıkmıstır. Hepcidin demir düzenleyicisi olmakla birlikte kronik hastalıkanemisinden de sorumlu tutulmaktadır.Hepcidin bir antimikrobiyal peptid olup esas olarak karacigerdesentezlenir. Hepcidinin dietten demir emilimini ve makrofajlardan vekaracigerdeki demir depolarından demirin mobilizasyonunu düzenledigi önesürülmektedir. İnflamasyon kronik hastalık anemisinin güçlü mediatörü olanhepcidinin üretimini artırır.Kronik böbrek yetmezliginde (KBY) anemi esas olarak eritropoetin (EPO)eksikliği yüzündendir. Fakat bu hastalarda sıklıkla kronik inflamatuar bir durumsözkonusudur. Kronik inflamasyonun altında üremik ortam, artmısproinflamatuar sitokinler, infeksiyonlar, aterosklerozis vs. gibi birçok nedenbulunmaktadır. Diyaliz hastalarında artmıs hepcidin seviyeleri fonksiyonel demireksikliginden ve anemiden sorumlu olabilir. Diyaliz hastalarında sıklıkla düsükdüzeyde bir inflamasyon ve aynı zamanda düzeyi artmıs hepcidin mevcuttur.Son zamanlarda öne sürülen hipoteze göre; KBY'de hepcidin ile anemi,inflamasyon ve karaciger fonksiyonları arasında bir iliski olabilir.Biz çalısmamızda diyaliz hastalarında anemi, inflamasyon parametreleriile hepcidin iliskisini göstermeyi ve statinlerin anemi, inflamasyon ve hepcidinparametrelerine etkisini arastırmayı amaçladık. Statinlerin anti-inflamatuaretkisinden yararlanarak kronik inflamasyon-anemi döngüsünü kırıp anemiyekatkıda bulunmayı hedefledik. Biz çalısmaya 40 hasta (hemodiyaliz: 21, peritondiyaliz: 19) aldık. Hastaları hs-CRP<6 (Grup A: 26, hemodiyaliz: 14, peritondiyaliz: 12) ve hs-CRP>6 (Grup B: 14, hemodiyaliz: 7, periton diyaliz: 7)degerlerine göre grupladık. Hastaların 22 tanesi tedavi grubu, 18 tanesi kontrolgrubu idi. Prohepcidinin EPO dozlarından, demir parametrelerinden, kronikinflamasyondan ne ölçüde etkilendigini ortaya koymaya çalıstık.ilk kez, düsük seviyede inflamasyona sahip diyalize giren hasta grubundastatin tedavisinin inflamasyon ve anemi belirteci olan prohepcidini anlamlıbiçimde azalttıgını (p < 0.05) gösterdik.
The anemia of inflammation usually observed in patients with chronic infections, malignancy, trauma, and inflammatory disorders. Until recently, comprehended little about its pathogenesis. It now appears that the inflammatory cytokine IL-6 induces production of hepcidin. Hepcidin is an ironregulatory hormone that may be responsible for most or all of the features of this disorder. Hepcidin is a circulating antimicrobial peptide principally synthesized in the liver. It has been recently suggested as a factor regulating the absorbtion of dietary iron and its mobilization especially from macrophages and hepatic stores. Inflammation causes an increase of output of hepcidin that is a strong mediator of anemia of chronic diseases. Anemia in chronic kidney disease (CKD) is principally because of erythropoietin deficiency but these patients frequently have a chronic inflammatory condition. Chronic inflammatory state is because of many factors that, the uremic setting, enhanced proinflammatory cytokines, infections, atherosclerosis, etc… Elevated hepcidin in dialysis patient may be accountable for functional iron deficiency and anemia. In dialysis patients frequently found low-grade inflammation and also should accompany the elevated hepcidin levels. Currently suggested hypothesis that hepcidin might link anemia, inflammation and liver function in kidney disease. In our study intended to showing connect between hepcidin with anemia, inflammation parameters in dialysis patients and we purposed to investigate effect of statins about that anemia, inflammation and hepcidin parameters. In our study aimed to contribute to breaking circle cycle between chronic inflammation and anemia under cover of anti-inflammatory effect of statins. Our study consist of totaly fourty patients (hemodialysis: 21, peritoneal dialysis: 19). Therapy group was including twenty-two patients (Group A: 26, hemodialysis: 12, peritoneal dialysis: 12). and control group was including eighteen patients(Group B: 14, hemodialysis: 7, peritoneal dialysis: 7). We designed our study toward hsCRP marker (hs-CRP<6; Grup A ve hs-CRP>6; Grup B) of dialysis patients and we showed prohepcidin levels how to be affected from using EPO doses, iron status parameters, chronic inflammation. In conclusion, we displayed first time the statin therapy significantly decreased prohepcidin that marker of anemia and inflammation in dialysis patients with low grade inflammation (Grup A-therapy).
URI: http://hdl.handle.net/11452/2706
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289307.pdf1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons