Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2702
Title: Sağlıklı bireylerde adipokin düzeylerinin belirlenmesi, referans aralıklarının hesaplanması, yağ asidi, fosfolipid, ıgf-ı düzeyleri ve antropometrik ölçümlerle korelasyonları
Other Titles: Determination of adipokine levels, calculation of adipokine reference ıntervals and its correlation with fatty acid, phospholipid, ıgf-ı levels and anthropometric measurements in healthy ındividuals
Authors: Özarda, Yeşim
Güneş, Yeliz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Adipokinler
Referans aralık
Bursa
Türk popülasyonu
Biyokimyasal ve antropometrik parametreler
Adipokines
Reference interval
Turkish population
Biochemical and anthropometric parameters
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güneş, Y. (2012). Sağlıklı bireylerde adipokin düzeylerinin belirlenmesi, referans aralıklarının hesaplanması, yağ asidi, fosfolipid, ıgf-ı düzeyleri ve antropometrik ölçümlerle korelasyonları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Dünyada ve ülkemizde çağın sorunu olan obezite ve buna bağlı olarak gelişen kardiyovasküler hastalık, metabolik sendrom, hipertansiyon, diyabet gibi birçok metabolik hastalığın patogenezinde yer aldığı düşünülen serum adipokin düzeylerindeki değişiklikler çok sayıda araştırmaya konu olmaktadır. Adipokinler yağ dokusundan kaynaklanmakta ve iskelet kası, adrenal korteks, beyin ve sempatik sinir sistemi gibi diğer birçok organla iletişim ağı içindedir. İştah, enerji dengesi, immünite, insülin direnci, anjiyogenez, kan basıncı, lipid metabolizması ve homeostazda rol oynamaktadır.Bildiğimiz kadarıyla adipokinlerin Türk toplumunda, sağlıklı bireylerden elde edilen düzeylerini içeren sistematik bir çalışma yoktur. Bu nedenle adipositlerden salınan bu hormonların yaşa ve cinsiyete göre düzeylerini ve toplumumuz için referans aralıklarını belirlemek, biyokimyasal ve antropometrik parametreler ile arasındaki korelasyonları incelemek temel amacımızdı.Bu çalışmaya daha önceden belirlenen referans birey kriterlerine göre ön değerlendirme yapılarak, 20-60 yaş arası 234 sağlıklı gönüllü birey (144 kadın, 90 erkek) seçilmiştir. Serum adipokin düzeyleri ELISA metoduyla (Linco Research), serbest yağ asidi (Nefa-C) ve fosfolipid ölçümleri spektrofotometrik yöntemle (Wako Chemicals GmbH), IGF-I düzeyleri ELISA metoduyla (DRG Diagnostics), biyokimyasal parametreler ise otoanalizörde (Abbott, Architect) ölçüldü. Ayrıca tüm katılımcıların antropometrik ölçümleri yapıldı. Referans aralıkları parametrik olmayan yöntemle hesaplandı. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon testi ile saptandı.Yaptığımız çalışma sonucunda erkeklerde kadınlara göre anlamlı olarak daha düşük adipokin düzeyleri belirledik. Nefa-C, fosfolipid ve IGF-I düzeyleri ise cinsiyete göre anlamlı olarak farklı bulunmadı. Adiponektin düzeyleri ALT, GGT, kreatinin, trigliserit, ürik asit, boy, ağırlık, vücut kitle indeksi (VKİ), subskapular deri kıvrım kalınlığı, çevre ölçümlerinden boyun, göğüs, bel, karın, el bileği ve kol çevresi ile anlamlı negatif korelasyon, Nefa-C ile anlamlı pozitif korelasyon gösterdi. Leptin düzeyleri glukoz, total kolesterol, yaş, VKİ, vücut yağ yüzdesi, çevre ölçümlerinden kalça ve kol çevresi, deri kıvrım kalınlığı ölçümlerinden triseps, biseps ve suprailiak ile anlamlı pozitif, kreatinin, albumin, ürik asit, CK, el bileği çevresi ve boy ile anlamlı negatif korelasyon gösterdi. Rezistin ise sadece albumin ve ürik asit ile anlamlı negatif korele bulundu.Sağlıklı erişkinlere ait değerler Bursa populasyonundan elde edilmiş olup, bu değerlerin diğer bölgelerden elde edilen bilgilerle karşılaştırılabileceğini, mümkünse birleştirilebileceğini ve Türk populasyonuna ait adipokinler için referans aralıklar elde edilebileceğini düşünmekteyiz.
Changes in serum adipokine levels are subject of many research and thought to be in the pathogenesis of obesity, the disease of our age in our country and in the world, and many metabolic diseases that arise from obesity such as cardiovascular disease, metabolic sydrome, hypertension and diabetes. Adipokines are originated from the fat tissue and are in a communication web with many organs such as the skeletal muscle, adrenal cortex, brain and sympathetic nervous system. It plays role in appetite, energy balance, immunity, insulin resistance, angiogenesis, blood pressure, lipid metabolism and homeostasis.To our knowledge, there is no systematic study about the levels of adipokines of healthy individuals in Turkish population. Therefore, our aim was to determine the reference intervals and levels of these hormones secreted from the adipocytes according to age and gender and to examine the correlations between these hormones,biochemical and anthropometric parameters for our population.234 (144 women, 90 men) healthy volunteers between ages 20-60 are selected for this study according to the reference individual criteria determined prior to the study. Serum adipokine levels (Linco Research) and IGF-1 levels (DRG Diagnostics) were measured with ELISA. Free fatty acid (Nefa-C) and phospholipid levels were measured with spectrophometer (Wako Chemicals GmbH). Biochemical parameters are measured with autoanalyzer (Abbott, Architect). In addition, anthropometric measurements of all volunteers were taken. Reference intervals are calculated with non-parametric method. The relation between variables are determined with Pearson correlation test.As a result of our study, we determined that adipokine levels of men were significantly lower that of women. Differences in Nefa-C, phospholipid and IGF-1 levels were found to be not significant according to gender. Significant negative correlation was found between adiponectin levels and ALT, GGT, creatinine, triglyceride, uric acid, height, weight, body mass index (BMI), subscapular skinfold thickness and the girth of neck, chest, waist, abdomen, wrist and arm. Significant positive correlation was found between adiponectin levels and Nefa-C. Leptin levels showed significant positive correlation with glucose, total cholesterol, age, BMI, body fat percentage, girth of hip and arm and triceps, biceps and suprailiac skinfold thickness. Leptin showed significant negative correlation with creatinine, albumin, uric acid, CK, height and wrist girth. Resistin levels showed significant negative correlation with only albumin and uric acid.The values belonging to healthy adults are obtained from population of Bursa and we think that these values can be compared and combined with other values obtained from other regions to produce reference intervals for adipokines that belongs to Turkish population.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2702
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303360.pdf1.66 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons