Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2700
Title: The perceptions of EFL primary school teachers towards the use of educational technology in language classrooms
Other Titles: İlköğretim okullarındaki İngilizce öğretmenlerinin dil sınıflarında eğitsel teknolojinin kullanımına olan algıları
Authors: Yılmaz, Derya
Akın, Feride
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Educational technology
Perceptions of teachers towards technology
Competence levels of teachers in terms of technology
Eğitim teknolojisi
Öğretmenlerin teknolojiye olan bakış açıları
Öğretmenlerin teknoloji konusundaki beceri düzeyleri
Issue Date: 3-Aug-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akın, F. (2015). The perceptions of EFL primary school teachers towards the use of educational technology in language classrooms. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: The study aims to find out the perceptions of EFL primary school teachers towards the use of educational technology in language classrooms and general classroom settings, the competence of EFL primary school teachers in terms of using educational technology tools. The study also involves the analysis of teachers' perceptions in terms of gender, teaching experience, educational technology courses attended before graduation, and inservice training, seminars or workshops variables. The participants of the study consist of 150 inservice teachers of English who work at public primary schools in Turkey. To be able to reach the participants at schools, necessary permissions were taken. Some of the participants reached the questionnaire via internet. To reveal the teachers' perceptions, mixed methods research design was used including both qualitative and quantitative methods. First, a questionnaire was employed to collect data, and the data was analyzed quantitatively using SPSS 13 statistical program. The validity of the questionnaire was confirmed by the evaluation of three experts and, the reliability was examined using Cronbach's Alpha, and the analysis revealed that the questionnaire was reliable. Quantitative data was supported by semi-structured, face-to-face interview protocol and the data obtained from interview was analyzed qualitatively with content analysis. In order to achieve the validity and reliability during content analysis required measures were taken. The results have revealed that participants perceive themselves as significantly competent. Additionally, it seems that the perceptions of the participants towards the use of educational technology in language classrooms and general classroom settings are very positive. The perceptions of the teachers were examined in terms of certain variables, the results show that within the scope of gender, female attendants have relatively more positive perceptions towards educational technology. According to their teaching experience, a significant difference was not observed among the perceptions of the teachers. Similarly, the perceptions of the teachers were examined in terms of educational technology courses attended before graduation, and inservice training, seminars or workshops variables however, a meaningful difference was not observed between the teachers who had attended these courses or seminars and who had not attended. As seen above, the results suggest that a great majority of teachers have positive remarks for the use of educational technology in language teaching, they also consider themselves competent in terms of using technological items. However, they get difficulty in making use of them in their instruction effectively. The unavailability of the technological tools, lack of facilities in schools, the teachers having intense syllabus may be an explanation for this difficulty. In spite of all the difficulties, the teachers are aware of the advantages and disadvantages of using technology and they are trying to do the best uses of it in learning and teaching process.
Bu çalışma, ilk ve ortaokullardaki İngilizce öğretmenlerinin eğitim teknolojisine, teknolojinin dil sınıflarında ve genel öğretim ortamlarında kullanılma konusundaki bakış açılarını, öğretmenlerin eğitim teknolojisi araçlarını kullanmada olan beceri düzeylerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma aynı zamanda, öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, kıdem, mezuniyet öncesi alınan eğitim teknolojisi dersleri, ve teknoloji konulu seminer veya hizmet içi eğitimler gibi değişkenler açısından incelenmesini kapsamaktadır. Bu çalışmanın katılımcıları Türkiye'de çalışan 150 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Katılımcılara okullarda ulaşabilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır. Katılımcıların bir kısmı ise anketi internet üzerinden doldurmuşlardır. Öğretmenlerin bu konuya olan bakış açılarını ortaya çıkarmak için nitel ve nicel araştırma yöntemlerini birleştiren karma araştırma modeli kullanılmıştır. Veri toplamak için ilk olarak bir anket uygulanmış ve sonuçları SPSS 13 istatistik programı kullanılarak nicel olarak analiz edilmiştir. Uygulanan anketin geçerliği 3 uzmanın incelemesiyle sağlanmış ve güvenirliği Cronbach's Alpha testi ile incelenip anketin güvenilir olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmelerle desteklenmiş ve görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi ile nitel olarak değerlendirilmiştir. İçerik analizi boyunca geçerlik ve güvenirliği sağlamak için gerekli önlemler alınmıştır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin kendilerini eğitim teknolojisi konusunda epey yeterli gördüğünü ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda, katılımcı öğretmenlerin dil sınıflarında ve genel öğretim ortamlarında eğitim teknolojisi araçlarının kullanımına olan bakış açılarının olumlu olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin bakış açıları kimi değişkenler açısından incelenmişti sonuçlar gösteriyor ki, cinsiyet faktörü kapsamında bayan katılımcıların çok az bir farkla erkeklere göre daha olumlu görüşe sahip oldukları söylenebilir. Kıdem durumlarına göre öğretmenlerin görüşleri arasında dikkate değer bir fark bulunmamıştır. Benzer şekilde, öğretmenlerin görüşleri mezuniyet öncesi alınan eğitim teknolojisi dersleri ve teknoloji konulu seminer veya hizmet içi eğitimleri açısından incelenmiştir fakat bu derslere ve seminerlere katılan ve katılmayan öğretmenlerin bakış açıları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Yukarıda görüldüğü gibi, sonuçlar gösteriyor ki öğretmenlerin büyük çoğunluğu eğitim teknolojisinin dil öğretiminde kullanımı konusunda olumlu fikirlere sahipler, aynı zamanda kendilerini teknolojik araçların kullanımı konusunda yeterli görüyorlar. Fakat, bu araçları öğretimde etkin bir şekilde kullanma konusunda zorluk çekiyorlar. Teknolojik araçların bulunamaması, okullardaki imkanların yetersizliği, yoğun müfredata sahip olan öğretmenler bu zorluk için bir açıklama olabilir. Tüm zorluklara rağmen, öğretmenler teknoloji kullanımının avantaj ve dezavantajlarının farkında ve onu öğrenme ve öğretme sürecinde en iyi şekilde kullanmaya çalışmaktadırlar.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2700
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
407253.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons