Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2697
Title: Diz osteoartritinde iki farklı molekül ağırlıklı hyaluronik asit preparatı ve metil prednisolon asetat preparatının etki ve yan etkilerinin klinik olarak karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the clinical efficacy and adverse effects of two hyaluronan preparations with different molecular weights and a methyl prednisolone acetate in knee osteoarthritis
Authors: Yurtkuran, Merih
Bingöl, Ümit
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı/Romatoloji Bilim Dalı.
Keywords: Diz osteoartriti
İntraartiküler enjeksiyonlar
Hyaluronan
Metil prednizolon asatat
Knee osteoarthritis
Intraarticular injections
Hyaluronan
Methyl prednisolone acetate
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bingöl, Ü. (2010). Diz osteoartritinde iki farklı molekül ağırlıklı hyaluronik asit preparatı ve metil prednisolon asetat preparatının etki ve yan etkilerinin klinik olarak karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Literatürde farklı molekül ağırlığına sahip hyaluronan preparatlarının birbiriyle, plaseboyla veya fizik tedavi modaliteleriyle değerlendirildikleri az sayıda çalışma vardır. Ancak farklı iki molekül ağırlığına sahip hyaluronan preparatı ile bir kortikosteroid preparatının etkinlikleri ve yan etkilerini değerlendiren bir çalışma yoktur. Biz bu çalışma ile diz osteoartritinde iki farklı molekül ağırlıklı hyaluronan preparatı ve metil prednisolon asetat preparatının etki ve yan etkilerini klinik olarak karşılaştırmayı amaçladık.Çalışmaya UÜ-SK Atatürk Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Kükürtlü Kaplıcaları polikliniğine başvurarak American College of Rheumatology (ACR) kriterlerine göre diz OA'i tanısı alan 69 hasta katıldı. Hastalar rastgele yöntemle üç gruba randomize edildiler. Grup I(n= 22) metilprednizolon Asetat (40 mg/ml), Grup II(n=24) hyaluronan preparatı( MA 500-730 kDA, Grup III(n=23) hyaluronan preparatı( MA 1 milyon kDa'dan büyük). Her üç grubada birer hafta ara ile üç kez intraartiküler enjeksiyon uygulandı. Çalışma prospektif ve tek kör olarak yürütüldü. Hastalar başlangıçta ve 6. ayda radyolojik evre, fonksiyonel evre, doktor ve hasta tatmini parametreleri ile, tedavi öncesi, tedavi sonrası, 2. ay ve 6. ayda günlük asetaminofen kullanımı, doktorun ve hastanın global osteoartrit değerlendirmesi, SF-36, Lequesne algofonksiyonel indeks ve Womac osteoartrit indeksi ile, ağrı ise her enjeksiyondan sonra, 2. ve 6. aylarda değerlendirildi. Enjeksiyonlardan sonra effüzyon varlığı, lokal ve sistemik yan etkiler kaydedildiTedavi öncesinde gruplar arasında fonksiyonel evre dışında farklılık yoktu. Grup içi karşılaştırmalarda radyolojik evre ve fonksyonel evre dışında SF36'nın bazı alt bölümlerinde ve diğer parametrelerde 6. aya kadar uzayan anlamlı düzelmeler saptandı. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise hastanın ve doktorun tedavi öncesine göre 2. aydaki global osteoartrit değerlendirmesinde (p<0,05), SF 36 sosyal fonksiyonda tedavi sonrasında ((p<0,05) anlamlı farklılıklar saptanırken, diğer parametrelerin hiç birinde anlamlı farklılık saptanmadı. İkili karşılaştırmalarda görece olarak daha yüksek molekül ağırlığına sahip hyaluronan preparatının kullanıldığı grupta düşük molekül ağırlıklı hyaluronan grubuna ve metil prednizolon asetat grubuna göre doktor ve hasta tatmini ile SF 36 sosyal fonksiyondaki düzelme anlamlı olarak daha düşük düzeydeydi. Geçici lokal yan etkiler dışında ciddi sistemik yan etki saptanmadı.
There are a few studies in the literature that compare hyaluronan preparations with other hyaluronan preparations having different molecular weights, with plasebo or with other modalities of physical treatments. However, there are no studies that assess the efficacy and adverse effects of two hyaluronan preparations with different molecular weights and a corticosteroid preparation. The present study aims to compare the two hyaluronan preparations with different molecular weights and a methyl prednisolone acetate preparation in terms of efficacy and adverse effects in knee osteoarthritis (OA) from a clinical perspective.The study included 69 patients diagnosed with knee OA according to the American College of Rheumatology (ACR) criteria at their presentation to the Atatürk Rehabilitation and Research Center Kükürtlü Termal Springs outpatient clinic of Uludağ University. The patients were randomized into three groups: Group I (n= 22) methylprednisolone acetate (40 mg/ml), Group II (n=24) hyaluronan preparation (MA 500-730 kDA), Group III (n=23) hyaluronan preparation (MA > 1 million kDa). All three groups had three intraarticular injections at one-week intervals. The study was conducted with a prospective and single-blinded fashion. Patients were assessed at baseline and 6 months later for radiological stage, functional stage, patient and physician satisfaction parameters as well as before the treatment and at month 2 and 6 after treatment for daily acetaminophen intake, physicians and patients global assessment, SF-36, Lequesnes algofunctional index and Womac osteoarthritis index and pain was assessed following each injection at months 2 and 6. Any presence of effusion, local and systemic adverse events were recorded.There were no differences among groups at baseline except for the functional stage. Intra-group comparisons demonstrated significant improvements in 6th in some of the subsections of SF-36, excluding the radiological stage and functional stage, as well as in other parameters. In inter-group comparisons, significant differences were noted in patients and physicians ratings of global osteoarthritis at 2nd month relative to pre-treatment (p<0,05) and in post-treatment SF-36 social function (p<0,05) while no significant differences were observed in other parameters. In paired comparisons, improvements in physician and patient satisfaction and SF-36 social function were significantly lower in the group having the hyaluronan preparation with relatively higher molecular weight compared to the groups having hyaluronan preparation of higher molecular weight and the methyl prednisolone acetate preparation. No serious systemic adverse effects were noted except transient local adverse effects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2697
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307296.pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons