Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2696
Title: Siyah Alaca sığırlarda kuruda kalma süresi, servis periyodu ve ilkine buzağılama yaşı ile bazı süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler
Other Titles: The correlations between dry period, service period and age at first calving with some milk yield traits in Holstein Friesian cattle
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Zootekni Bölümü.
Duru, Serdar
Tuncel, Erdoğan
Keywords: Siyah Alaca
Servis periyodu
Kuruda kalma süresi
Süt verimi
Fenotipik korelasyonlar
Holstein Friesian
Service period
Dry period
Milk yield
Phenotypic correlations
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duru, S. ve Tuncel, E. (2004). "Siyah Alaca sığırlarda kuruda kalma süresi, servis periyodu ve ilkine buzağılama yaşı ile bazı süt verim özellikleri arasındaki ilişkiler". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 69-79.
Abstract: Bu araştırma, kuruda kalma süresi, servis periyodu ve ilkine buzağılama yaşının laktasyon süresi, 305 gün süt verimi ve laktasyon süt verimine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın materyalini Koçaş Tarım İşletmesi’nde 1988-1995 yılları arasında yetiştirilen Siyah Alaca ineklere ait 959 laktasyon kaydı oluşturmuştur. Servis periyodunun incelenen süt verim özelliklerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.01). İlkine buzağılama yaşının 305 gün ve laktasyon süt verimine etkisi önemli bulunmuş (P<0.01), kuruda kalma süresi bu üç özelliğe önemli bir etki yapmamıştır. Servis periyodu ile laktasyon süresi, 305 gün süt verimi ve laktasyon süt verimi arasındaki korelasyonlar sırasıyla; 0.866±0.016, 0.148±0.032 ve 0.377±0.30 olarak bulunmuştur (P<0.001). Ayrıca ilkine buzağılama yaşı ile laktasyon süt verimi arasında - 0.390±0.029 düzeyinde bir korelasyon saptanmıştır (P<0.01).
This research was conducted to determine the effects of dry period, service period and age at first calving on lactation length, 305-day milk yield and laclation milk yield. The material of the research was 959 lactation records of Holstein cows raised from 1988 to 1995 at Kocas State farm. The effects of service period on the investigated milk yield traits were significant (P<0.01). Although the 305-day and lactation milk yields were affected by the age at first calving (P<0.01), the effects of dry period on the three milk yield traits were not significant. The correlations of service period with lactation length, 305- day milk yield and lactation milk yield were 0.866±0.016, 0.148±0.032 and 0.377±0.30 respectively (P<0.001). In addition, the correlation between the age at first calving and lactation milk yield was found as -0.390±0.029 (P<0.01).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154001
http://hdl.handle.net/11452/2696
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_7.pdf135.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons