Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2695
Title: Doğum eylemindeki gebelerde analjezik olarak intravenöz parasetamol kullanımının etkinliği
Other Titles: Effectiveness of intravenous paracetamol administration as an analgesic during labor pain
Authors: Tüfekçi, Mehpare
Aydın, Gerçek
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: İntravenöz parasetamol
Doğum ağrısı
VAS
Intravenous paracetamol
Labor pain
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, G. (2009). Doğum eylemindeki gebelerde analjezik olarak intravenöz parasetamol kullanımının etkinliği. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Doğum ağrısının giderilmesi ya da azaltılmasında intravenöz parasetamolün etkinliğinin araştırılmasıdır.Çalışmamız prospektif, plasebo kontrollü, iki merkezli olarak dizayn edildi. Çalışmaya dahil edilen 93 gebe, epidural analjezi (n=24), parenteral parasetamol (n=32) ve plasebo (n=37) olarak üç gruba ayrıldı. Ağrı skorlaması 30 dakikada bir Visual Analog Scale (VAS) kullanılarak yapıldı. Gruplar arası İstatistiksel analiz Kruskal-Wallis testi, İkili değerlendirmeler non-parametrik Mann-Whitney U testi, değişkenler arasındaki ilişki Pearson korelasyon katsayısı ve Spearman's rho korelasyon katsayısı kullanılarak yapıldı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.Gruplar arasında VAS ortalamaları bakımından anlamlı fark saptandı (p<0,001). Epidural analjezi grubu, parasetamol grubu (p<0,001) ve plasebo grubu (p<0.001) ile karşılaştırıldığında epidural analjezi lehine anlamlı fark tespit edildi. Parasetamol grubu plasebo grubu ile karşılaştırıldığında parasetamol grubu lehine anlamlı fark tespit edildi (p<0.001). VAS skoru ortalamaları epidural, intravenöz parasetamol ve plasebo grupları için sırasıyla 4,67±1,33 , 7,23±1,28 ve 8,55±0,52 idi. Travay süresi bakımından anlamlı fark saptanmadı. Fetal ağırlığın travay süresi ve ağrı skorları üzerine anlamlı etkisi olmadığı belirlendi. Yenidoğan Apgar skorlarına bakıldığında 1. dakika (dk) için en yüksek ortalama plasebo grubunda (8,37±1,70), en düşük ortalama ise epidural analjezi grubunda (7,50±1,61) idi. 5. dk Apgar skorları açısından gruplar arasında fark saptanmadı.Epidural analjezinin uygulanamadığı durumlarda intravenöz parasetamol güvenli ve kolay uygulanabilir bir seçenek olarak göz önünde bulundurulabilir. İntravenöz parasetamolün tek başına ya da kombinasyon tedavilerinde daha sık ya da farklı dozlar kullanılarak etkinliğinin değerlendirileceği, iyi standardize edilmiş geniş katılımlı klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
To investigate the effectiveness of intravenous paracetamol for eliminating or decreasing labor pain.This study is designed as a prospective, placebo controlled, two-centered study. Totally 93 pregnant women included in the study, were randomized to three groups as epidural analgesia (n=24), intravenous paracetamol (n=32) and placebo (n=37). Pain scoring is done by using Visual Analog Scale (VAS) for every 30 minutes. Kruskall-Wallis test is used for statistical analysis of groups. Any two groups were compared with non-parametric Mann-Whitney U test and relations for variables were studied with Pearson correlation coefficient and Spearman?s rho correlation coefficient. p<0,05 was accepted as significant.Significant difference was detected for mean VAS scores between groups (p<0,01). Significant difference was detected in favor of epidural analgesia group when compared to paracetamol group (p<0,001) and placebo group (p<0.001). Significant difference was detected in favor of paracetamol group when compared to placebo group (p<0.001). Mean VAS scores were 4,67±1,33, 7,23±1,28 and 8,55±0,52 for epidural, intavenous paracetamol and placebo groups, respectively. No significant effect of fetal weight over duration of labor and pain scores was observed. When the Apgar scores are compared, the highest value was in placebo group (8,37±1,70), while the lowest was in epidural analgsia group (7,50±1,61) for the 1st minute scores. There was no difference between groups, regarding the 5th minute Apgar scores.Intravenous paracetamol may be considered as a safe and feasible option in cases when epidural analgesia can not be performed. Further investigations, with larger and well standardized groups, studying the effectiveness of more frequent or different doses of intravenous paracetamol as a single or a part of combined treatment for labor pain, are needed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2695
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289328.pdf751.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons