Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2690
Title: Bursa Beşevler Küçük sanayi sitesindeki mobilya imalathanelerinde çalışan işçilerin ağaç tozu etkilenimlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: The evalution of wood dust exposure of workers in furniture factory in Bursa Beşevler minor industrial estate
Authors: Pala, Kayıhan
Osman, Erdinç
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Ağaç tozu
Mobilya işçisi
Akciğer fonksiyonu
Maruziyet
Wood dust
Woodworker
Lung function
Exposure
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Osman, E. (2007). Bursa Beşevler Küçük Sanayi sitesindeki mobilya imalathanelerinde çalışan işçilerin ağaç tozu etkilenimlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma, Bursa Beşevler Küçük Sanayi Sitesinde mobilya imalathanelerinde çalışan işçiler üzerinde yapılmış ve ağaç tozu maruziyeti ile işçilerin solunum fonksiyonları ve işle ilgili şikayetleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Bursa Beşevler Küçük Sanayi Sitesindeki 45 mobilya imalathanesinde çalışan 333 işçiden 328’i çalışma grubunda yer almaktadır. Kontrol grubunu ise Bursa şehir merkezi ve Sanayi Sitesinde yer alan 34 mobilya mağazasındaki 328 erkek işçi oluşturmaktadır. Yapılan değerlendirmede işçilerin boyu, ağırlığı ve kan başıncı ölçülmüş, solunum fonsiyon testi yapılmış ve işle ilgili şikayetlerini belirlemek amacıyla bir anket formu doldurulmuştur. Ayrıca mobilya imalathanelerindeki günlük toz miktarı “NIOSH Method 0500” yöntemi ile saptanmış ve ortalama değeri 2,04 ± 1,53 mg/m3 olarak hesaplanmıştır. Çalışma grubunda değerlendirilen işle ilgili semptomlar çalışmaya başlamadan önce görülmemektedir. Ayrıca incelenen semptomlar çalışma saatleri dışında ve tatilde azalmaktadır. Đşle ilgili belirlenen en sık karşılaşılan semptomlar konjuktivit ve rinittir. Buna ilaveten maruziyet süresi arttığında semptomların sıklığı artmaktadır. Çalışma grubunda düşük toz maruziyetinde en sık karşılaşılan şikayetler nefes darlığı ve burun akıntısıdır. Çalışma grubunda FEV1, FVC , FEF %25-75, kontrol grubunda ise FEV1/FVC değerleri düşük bulunmuştur. Çalışma grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında; FEV1, FVC , FEF %25-75 ve FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF %25-75 değerlerinin sırasıyla sigara içen ve sigara içmeyenler için çalışma grubunda daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışma da, çalışma grubunda ağaç tozu düzeyiyle, akciğer fonksiyon testleri arasında herhangi bir bağlantı saptanmamıştır. Maske kullanmayan işçiler için ise FEF %25-75 değerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma göstermektedir ki; solunum fonksiyon testleri ağaç tozu maruziyetinden önemli ölçüde etkilenmektedir ve maruziyetin etkisini azaltmak için gerekli temel önlemler alınmalıdır.
In this study, woodworkwers employed in the furniture factories of Bursa Beşevler minor industrial estate were examined and the correlation between wood dust exposure and lung function and work related symtoms was evaluated. 328 of the 333 woodworkers employed in 45 furniture factories of Bursa minor industrial estate were included in the study group. The control group was consist of 328 male workers employed in 34 furniture showroom in Bursa city centrum and industrial estate. The examination included: measurement of length, weight and blood pressure of workers; questionnaire used for work related symptoms and lung function test. In addition, the dust mass was also determined daily by using NIOSH gravimetric method “NIOSH Method 0500” and mean value of wood dust was calculated 2,0 ± 1,53 mg/m3 in furniture factories. In the study group, the workers have no symptoms before employing furniture factories. Examining symptoms decrease in out of work. The most common complaints related to work were conjunctivitis and nasal obstruction and also the longer exposure time, the more symptoms occur. Dyspnea and nasal obstruction were the most common complaints in low dust exposure in study group. In the lung function tests, FEV1, FVC , FEF % 25-75 and FEV1/FVC values in the study group and control group were found lower, respectively. Additionally, in study group, FEV1, FVC , FEF %25-75 and FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEF %25-75 parameters were lower than the control group in non smokers and smokers, respectively. In the study, there is no correlation between wood dust level and lung funtion test in the study group. Moreover, FEF %25-75, was obtained significantly lower value for workers with no mask. This study shows that, lung function was drastically effected from wood dust exsposure and for wood worker, essential preventions should be taken for maintaining dust exposure effect.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2690
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307542.pdf423.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons