Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2689
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüleç, Selma-
dc.contributor.authorOk, Ezgi Gizem-
dc.date.accessioned2019-12-10T07:01:30Z-
dc.date.available2019-12-10T07:01:30Z-
dc.date.issued2009-09-29-
dc.identifier.citationOk, E.G. (2009). İlköğretim öğrencilerinin öğrenme biçimlerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve akademik başarı ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2689-
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı ilköğretim yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin baskın öğrenme stil, biçim ve öğrenme biçimi puanlarını belirlemek ve bunların sınıf düzeyi, cinsiyet ve akademik başarı gibi değişkenlerle ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmada öğrencilerin öğrenme stil ve biçimlerinin belirlenmesi amacıyla Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli ili, Gölcük ilçesine bağlı dört ilköğretim okulunda öğrenim gören toplam 216 (7. ve 8.sınıf) öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle öğrencilerin Kolb Öğrenme Stili Envanterinin cevaplandırmaları sağlanmış, ardından öğrencilerin 4. sınıftan itibaren türkçe, matematik, sosyal bilgiler, fen ve teknoloji ve ingilizce dersi notlarına, genel akademik ortalamaları için de 4. sınıftan itibaren karne notlarına ulaşılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi için frekans ve yüzde dağılımlarından, çapraz tablo, ki- kare, ilişkisiz örneklemler için t-testi, varyans analizi (ANOVA) ve korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin baskın öğrenme stillerinin değiştiren, baskın öğrenme biçimlerinin aktif yaşantı olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin öğrenme stil, biçim ve öğrenme biçimi puanlarının öğrencilerin sınıf düzeylerine bağlı olarak değişmediği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin öğrenme stil ve biçimleri cinsiyetlerine bağlı olarak değişmezken; aktif yaşantı öğrenme biçimi puanlarında, kız öğrencilerin lehine bir farklılaşma bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin öğrenme biçimi puanları ile türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, ingilizce dersi başarı puanları ve genel akademik başarı puanları arasında da anlamlı ilişkiler olduğu; fakat öğrencilerin öğrenme stil ve biçimleri ile genel akademik başarı puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThe aim of this study is to designate dominant learning styles, ways and learning style points of 7th and 8th grade primary school students and expose the relation between learning styles,ways and learning style points with class level, sex and academic success.Kolb Learning Style Inventory was used to designate learning styles and ways of students in this study. The samples of the study were obtained from 216 students (7th and 8th grades) educating in four primary school in Gölcük, Kocaeli. In the purpose of the study?s aim, firstly it was ensured for students to answer the questions of Kolb Learning Style Inventory. Then it was achieved their points of turkish, mathematics, social studies, science and technology and english lessons from 4th class, and then their certificate points from 4th class for general academic averages. All the data achieved were analysed by SPSS Software. The distributions of frequency and percentage, crosstabs, K- Square, T Test for independent samples, varience analyse (ANOVA) and correlation analyse were used to analyse the data. It was found as a result of analyse that the dominanat learning style of students is diverger and dominant learning way is active experience. It was found that the learning styles and the learning way points of the students are not dependent on the class levels of students. It was also found that learning styles and ways of students are not dependent on sexes of students, but there is a difference in favour of female studens about learning way points of active experience. It was also found that there is a meaningful relation between learning way points of students and lesson success points of turkish, mathematics, social studies, science and technology, english lessons and general academic averages; but there is not a meaningful relation between the learning styles,ways and generel academic averages of students.en_US
dc.format.extentXIV, 116 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectÖğrenme stilitr_TR
dc.subjectAkademik başarıtr_TR
dc.subjectKolb öğrenme stili envanteritr_TR
dc.subjectLearning styleen_US
dc.subjectAcademic successen_US
dc.subjectKolb learning style inventoryen_US
dc.titleİlköğretim öğrencilerinin öğrenme biçimlerinin sınıf düzeyi, cinsiyet ve akademik başarı ile ilişkisitr_TR
dc.title.alternativeThe relation between learning ways with class level, sex and academic success of primary school studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240598.pdf2.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons