Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2678
Title: Bakır(II) iyonunu azot ve oksijen verici ligandlarla oluşturduğu karışık kompleks sistemlerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the mıxed complex systems of the nitrogen and oxygen donor ligands of the copper(II) ions
Authors: Türkel, Naciye
Şahin, Çiğdem
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Potansiyometri
Kararlılık sabitleri
Karışık-ligand kompleksleri
α-amino asitler
1,10-fenantrolin
2,2’-bipiridil
Potentiometry
Stability constants
Mixed-ligand complexes
α-amino acids
1,10-phenanthroline
2,2’-bipyridyl
Issue Date: 12-Mar-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, Ç. (2009). Bakır(II) iyonunu azot ve oksijen verici ligandlarla oluşturduğu karışık kompleks sistemlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Cu(II) iyonu ile 1,10-fenantrolin (phen), 2,2’-bipiridil (bpy) ve seçilmiş bazı α-amino asitlerin [glisin (gly), lösin (leu), glutamin (gln)] 1:1:1 karışıkligand komplekslerinin kararlılık sabitleri I= 0.1 M KCl iyonik ortamında, T= (25 ± 0.1) °C’de, sulu çözeltide potansiyometrik olarak tayin edildi. Serbest ligandların protonlanma sabitleri ve ikili sistemlerin kararlılık sabitleri de aynı deneysel şartlarda ölçüldü ve hesaplandı. Bu çalışmada kullanılan tüm ligandların protonlanma sabitleri ve komplekslerin kararlılık sabitleri BEST bilgisayar programı kullanılarak belirlendi. Karışık-ligand komplekslerinin kararlılıkları ∆logK ve logX parametreleri bakımından nicel olarak ikili komplekslerin kararlılıklarıyla karşılaştırıldı. Ayrıca, çözeltideki oluşan tüm türlerin dağılım eğrileri SPE bilgisayar programı kullanılarak çizildi. pH’ın bir fonksiyonu olarak çizilen türlerin dağılımları, MAB karışık-ligand komplekslerinin geniş pH aralığında baskın olduğunu gösterdi.
In this study, the stability constants of 1:1:1 ternary complexes of Cu(II) with 1,10-phenanthroline (phen), 2,2’-bipyridyl (bpy) and some selected α-amino acids [glycine (gly), leucine (leu), glutamine (gln)] were identified in I= 0.1 M KCl ionic medium, at T= (25 ± 0.1) °C in solutions by potentiometry. The protonation constants of the free ligands and stability constants of binary systems were also determined under the same experimental conditions. The protonation constants of all ligands and the stability constants of the complexes were evaluated by using BEST computer program. The stability of ternary complexes have been quantitatively compared with those of the corresponding binary complexes in terms of the parameters ∆logK and logX. The concentration distributions of the complexes in the solutions were also drawn by using SPE computer program and evaluated. Speciment distributions as a function of pH reveal that MAB ternary complexes predominate over a wide range of pH.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2678
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246420.pdf763.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons