Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2675
Title: Vergi mükelleflerinin vergileme karşısındaki davranışlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of behaviours of taxpayers against the taxation
Authors: Çetinkaya, Özhan
Samadova, Sakina
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Bilim Dalı.
Keywords: Vergi mükellefi
Taxpayer
Vergilendirme
Taxation
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Samadova, S. (2009). Vergi mükelleflerinin vergileme karşısındaki davranışlarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Vergi; devlet veya devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip kamu kuruluşlarının kamu giderlerini finanse etmek ve/veya sosyo-ekonomik amaçlara ulaşmak için kişilerden, egemenlik hakkına dayanarak yasalara, karşılıksız olarak aldığı parasal tutarlardır. Vergileme olayının iki tarafı vardır. Birincisi, mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olan vergi mükellefi, ikincisi ise, egemenlikten kaynaklanan yetkisini kullanan devlettir.Devlet açısından gerekli ve sağlıklı gelir kaynağı olan vergi, mükellefin satınalma gücünde azalmaya yol açtığı için, yükümlüler tarafından katlanılması güç bir yük olarak algılanmaktadır. Bu nedenle, mükellefler vergilere hem içsel hem dışsal faktörlerin etkisiyle çeşitli tepkiler göstererek, vergilerden kurtulmaya çalışırlar.?Vergi Mükelleflerinin Vergileme Karşısındaki Davranışlarının Değerlendirilmesi? başlıklı bu çalışmada, temel olarak vergileme olayı ele alındıktan sonra, mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışları psikolojik ve sosyal yönden ele alınmış, daha sonra ise mükelleflerin vergilere karşı gösterdikleri tutum ve davranış biçimleri ele alınmıştır. Bu temel bilgilerden hareketle vergilemede yapılan bazı değişiklikler ve çeşitli illerde vergi mükellefleri üzerinde yapılmış anket çalışmalarının bulguları incelenmiştir.Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, vergi ve vergileme hakkında genel bilgilere yer verilerek mükellef davranışlarının psikolojik ve sosyal yönü ele alınmış, ikinci bölümde, mükelleflerin vergiye karşı davranışlarını belirleyen faktörler ve davranış biçimleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise, Türkiye'de vergi mükelleflerinin vergilemede yapılan değişikliklere bakış açıları değerlendirilmiş ve daha sonra da mükelleflerin vergiye karşı davranışlarını belirlemek amacıyla çeşitli illerde yapılmış anket çalışmalarından elde edilmiş sonuçlar anlatılan kuramsal bilgilerle birlikte ele alınıp sonuç bölümünde değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Taxation; or were transferred to the state taxation of public bodies authorized to finance public expenditure and / or socio-economic objectives of the people to reach, based on the sovereign rights laws, unrequited as monetary amounts are received. There are two sides of taxation event. First, the financial strength required to pay taxes according to the taxpayer, the latter, the state sovereignty, arising out of use is authorized.States which is necessary and healthy source of income tax payers has led to a decline in the purchasing power for the power required by the bear as a burden is perceived. Therefore, taxpayers with tax impact of both internal and external factors to show various reactions as they try to get rid of taxes. "Tax payers against the Taxation of the Behavioral Assessment", in this study entitled, as a basis for taxation event handled after the tax payers against the attitudes and behavior, psychological and social aspects have to be addressed, then the tax payers against their attitudes and behavior have been addressed. This basic information in motion some changes to taxation and has been on the taxpayers in the various provinces of the survey findings were investigated. This study consists of three parts. In the first section, general information about taxes and taxation will be included psychological and social aspects of the behavior of taxpayers have taken the second section of the tax against the taxpayer and the factors that determine the behavior of behavior has been studied. In the third section, the taxpayer in Turkey and the changes in taxation of perspectives have been evaluated and then the tax payers against their behavior to determine whether the various provinces have been done in the survey was obtained from the results described in the theoretical data taken together the results section is tried to be evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2675
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240601.pdf992.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons