Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2669
Title: Görüntüleme yöntemleri eşliğinde perkütan venöz port implantasyonu
Other Titles: Imaging guided percutaneous venous port implantation
Authors: Sadıkoğlu, M. Yurtkuran
Doğan, Nurullah
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Venöz port
Girişimsel radyoloji
Erişkin
Venous ports
Interventional radiology
Adult
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, N. (2008). Görüntüleme yöntemleri eşliğinde perkütan venöz port implantasyonu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amaç: Çalışmanın amacı, görüntüleme yöntemleri eşliğinde perkütan venöz port implantasyonun etkinliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya UÜTF Radyoloji A.D.’ da 01.03.2007 ile 08.01.2008 tarihleri arasında perkütan görüntüleme eşliğinde venöz port implantasyonu uygulanan 70 hasta dahil edildi. Bir hastaya iki kez olmak üzere toplam 71 port takıldı. Olguların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, tanı, endikasyon, implantasyon sırasında gelişen komplikasyon, takip sırasında gelişen komplikasyon ile kateterin çıkartılması sırasında gelişen komplikasyonlar şeklinde gruplara ayrıldı. Elde edilen sonuçlar literatür verileri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildi. Bulgular: Venöz giriş yeri olarak 63 hastada sağ internal juguler ven, 7 olguda sol internal juguler ven, 1 olguda ise sol subklavian ven kullanıldı. Tüm portlar pektoral bölgeye yerleştirildi. Olguların tümünde işlem başarı ile tamamlandı (Teknik başarı %100). 71 işlemde de vene ilk denemede girildi (Vene ilk girişte başarı oranı %100). Hiçbir olguda implantasyona bağlı komplikasyon gelişmedi. Geç dönemde, 2 olguda deri nekrozu (192. ve 92. günler), 1 olguda port cebi infeksiyonu gelişmesi (84. gün), 1 olguda bakteriyemi (83. gün), 1 olguda tedavi bitimine bağlı olarak 5 olgunun kateteri çıkartıldı. Bir olgumuz sepsis (152. gün), 1 olgumuz kranial metastaz (60. gün), 1 olgumuz pulmoner emboli ( 99. gün) nedeniyle ex oldu. Hastaların 62 tanesi hala hayatta olup portları fonksiyoneldir. Verilerin toplandığı 29.02.2008 tarihi itibariyle port kullanım süresi 42 ile 331 gün arasında değişmekte olup, ortalama kullanım süresi 176 gün ve tüm portlar göz önüne alındığında toplam kullanım süresi 12.469 gündür. Hiçbir olgumuzda erken dönemde enfeksiyon gelişmedi. Uzun dönem izlemlerde 3 olgumuzda kateter ile ilişkili enfeksiyon izlendi (% 4,2). Kateter enfeksiyon riski 0,24/1000 kateter günü, kateter sepsis oranları %1,4 olarak hesaplandı. Hiçbir olgumuzda kateter disfonksiyonu gelişmedi. Tartışma ve Sonuç: Port implantasyonuna gereksinim duyan olguların, uzun dönemli ve ciddi sağlık sorunları olduğu göz önüne alınırsa, işlemi mümkün olan en az komplikasyon ile tamamlamanın ne kadar önemli olduğu açıktır. Bu olgularda görüntüleme yöntemleri eşliğinde perkütan venöz port implantasyon tekniği, perioperatif ve erken dönemde izlenen düşük komplikasyon oranları nedeniyle, cerrahlar tarafından uygulanan Landmark tekniğine (anatomik işaretler kılavuzluğu) etkili ve güvenli bir seçenektir.
Purpose: The purpose of this research is to evaluate the efficiency of imaging guided percutaneous venous port implantation. Materials and methods: In this research 70 patients that are applied venous port as well as percutaneous imaging technique in UÜTF Radyoloji A.D. between 01.03.2007 and 08.01.2008 are considered. Totally 71 ports are used with one patient is applied twice and others once. The files of facts are examined retrospectively and are groupped according to their age, sex, diagnosis, indication, complication that emerged during implantation, succeeding and removing catheter. The results are examined with respect to literature. Results: For venous entry, right internal jugular vein,left internal jugular vein and left subclavian vein is used for 63, 7 and 1 patients respectively. All port catheters are located in pectoral area. The process is completed in all cases (100% technical success). The rate for successful access to vein in first trial is %100 in 71 patients. Complication in consequence of that process is not seen in any cases. In late period, totally 5 events’ catheter is removed, 2 are skin necrosis (in 192th and 92th days), 1 is port pocket infection(84th day), 1is bacteriemi (83th day) and 1 is treatment termination. Due to sepsis(152th day) 1, cranial metastasis(60th day) 1 and pulmonary embolism (99th day) 1 cases become ex. Considering the date of data collection in 29.02.2008, port usage time is seen to vary between 42 and 331 days with a total observation time of 176 days. Considering all ports, total port usage time is 12.468 catheter/days No infection is observed in early period of all cases. In long period observations, 3 catheter related infection are noticed (4.2%). Catheter infection risk and catheter sepsis rates are calculated as 0.24/1000 catheters/days and 1.4% respectively. No disfunctionality is observed in any cases. Conclusion: Considering the long period and serious health problems of the cases that needed port implantation, the importance of process completion with minimum complication is obvious. In these cases, subcutaneous venous port implantation technique with percutaneous imaging accompanishment is an effective and safe alternative to Landmark technique (guided by anatomic signs) applied by surgeons because of small complication rate in perioperative and early period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2669
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289300.pdf1.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons