Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2667
Title: Ağır ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların Anne-Babalarının algıladıkları sosyal destek kaygı ve depresyon düzeylerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of level of perceived social support, depression and anxiety of parents of childern with moderate and severe mental retardation
Authors: Kırlı, Şelçuk
Bilgin, Şükran
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp-Psikiyatri (Klinik Psikoloji-Erişkin) Anabilim Dalı.
Keywords: Zihinsel engel
Anne-baba
Anksiyete
Depresyon
Sosyal destek
Mental retardation
Parental anxiety
Depression
Social support
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgin, Ş. (2012). Ağır ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların anne-babalarının algıladıkları sosyal destek kaygı ve depresyon düzeylerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, ağır ve orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocukların anne ve babalarının algıladıkları sosyal destek, kaygı ve depresyon düzeyleri incelenmiştir.Araştırmanın örneklemini, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında, Bursa İl Merkezi'ndeki eğitim uygulama okulu ve iş eğitim merkezleriyle, çeşitli ilköğretim okullarının bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarına devam eden, ?Ağır ve Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik? tanıları olan çocuğa sahip 111 ebeveyn (69 anne, 42 baba) oluşturmuştur.Araştırmada veri toplamak amacıyla; Sosyo-demografik Veri Formu, Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri ve Aile Destek Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t testi, Kruskal-Wallis testi, Mann-Whitney-U testi ile Pearson Korelasyon ve Spearman Korelasyon katsayısı kullanılmıştır.Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; zihinsel yetersizliği olan çocukların annelerinin babalara nazaran kaygı ve depresyon düzeylerinin yüksek olduğu; ebeveynlerin kaygı ve depresyon düzeylerinde yaş, gelir düzeyi, çocuk sayısı, annenin medeni durumunun etkili olmadığı; annelerin eğitim düzeyine göre kaygı ve depresyon düzeylerinin farklılaştığı tespit edilmiştir. Anne ve babalarının genel olarak sosyal destek algılarının yüksek olduğu ancak, sosyal destek algılarının ebeveynlerin cinsiyetine göre değişmediği tespit edilmiştir. Anne ve babaların yaşının, gelir düzeyinin, çocuk sayılarının sosyal destek algıları üzerinde etkili olmadığı, ancak annelerin medeni durumlarına göre sosyal destek algılarının farklılaştığı tespit edilmiştir. Annelerin eğitim düzeyinin sosyal destek algılarını etkilemediği, babaların ise yakın ilişki desteği ve maddi destek algılarının eğitim düzeylerine göre farklılaştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Anne ve babaların sürekli kaygı, depresyon ve sosyal destek algıları arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir
In the current study, level of perceived social support, depression and anxiety parents of childern with severe and moderate mental retardation is investigated. Participants of the study were 111 parents (69 mothers, 42 fathers) of children with severe or moderate mental retardation diagnosis. The childeren were attending special education classes, practical training or vocational training centres in the city centre of BursaThe instruments used for the assesment procedure were Sociodemographic Scale, State Trait Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, and Family Support Inventory. SPSS was used for statistical analyses. Analyses carried out in the study were T-test, Kruskal Wallis, Mann Whitney-U, and Correlation.As a result it was observed that mothers ` depression and anxiety level were higher compared to fathers. Although depression level of parents did not differ according to age, income, number of children,mothers marital status mothers depression level did differ according to education level Parents social support perception didi not differ according to gender. While age, income, number of children, did not affect perceived social support mothers marital status did. Mothers education level did not affect social support perception. Fathers education level affected close relationship and financial support perception. A significant relationship is found between parents trait anxiery, depression and social support perception.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2667
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
316763.pdf695.82 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons