Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2665
Title: Mide neoplazmı nedeniyle opere edilen hastaların postoperatif dönemdeki yaşam kaliteleri
Other Titles: The postoperative quality of life for patients underwent operation for gastric neoplasm
Authors: Özgüç, Halil
Sönmez, Yalçın
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Keywords: Mide neoplazmı
Yaşam kalitesi
EORTC QLQ-C30 skoru
TROIDL skoru
Gastric neoplasm
Quality of life
EORTC QLQ-C30 score
TROIDL score
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmez, Y. (2008). Mide neoplazmı nedeniyle opere edilen hastaların postoperatif dönemdeki yaşam kaliteleri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kliniğimizde mide neoplazmı nedeniyle cerrahi rezeksiyon uygulanmış hastaların postoperatif dönemdeki yaşam kalitelerinin düzeyinin saptanması ve perioperatif bazı parametrelerin yaşam kalitesine olan etkisi araştırılmıştır.Gereç ve Yöntem:Kliniğimizde mide neoplazmı nedeniyle ameliyat ettiğimiz nüksü olmayan ve çalışma esnasında kemoradyoterapi almayan 94 hasta çalışmaya alındı. Olguların yaşam kalitesi düzeyleri EORTC QLQ-C30 ve TROIDL skoru kullanılarak saptandı. Perioperatif bulgular ve son kontrolleri sırasındaki bazı nutrisyonel parametreleri ile bu skorlar arasındaki ilişki araştırıldı.Bulgular:Süre ile EORTC QLQ C?30 skoru arasında negatif (r:-363, p:0.001), Troidl skoru arasında pozitif korelasyon saptanmıştır(r:284, p:0.005). Her iki yaşam kalitesi skorlarındaki düzelme özellikle ikinci yıldan sonra anlam kazanmaktaydı. İstatistiksel analizde proksimal yerleşimli tümörlerin ve lenf nodu metastazı olan olguların yaşam kalite skorları daha kötü değerler aldı. 2. yılını tamamlamış subtotal gastrektomili olguların yaşam kaliteleri daha yüksekti. Biyokimyasal nutrisyonel parametreleri anormal olan hastaların yaşam kaliteleri daha düşük bulundu(p<0.05). Cerrahiden sonra 6-12 ay arasındaki hastalarda fiziksel fonksiyonların, sosyal fonksiyonların ve genel sağlık durumlarının daha fazla etkilendiği, yorgunluk semptomlarının ön plana çıktığı görüldü.Sonuç:Postoperatif dönemde yaşam kalitesi zamanla yükselmektedir. Özellikle nutrisyonel parametrelerle yaşam kalite skorları arasında yakın ilişki bulunmuştur. Postoperatif dönemde bu hastaların daha yakın takibi ve nutristonel destek sağlanarak bu parametrelerin düzeltilmeye çalışılmasının yararlı olabileceği düşünülmüştür.
This study is carried out to determine the level of the postoperative quality of life for the patients underwent resection for gastric neoplasm and to reveal the influence of some perioperative parameters on quality of life. Totally 94 patients who had an operation for gastric neoplasm without any relapses and without any chemoradiotheraphy treatment during the study period were included. The level of the quality of life for these patients were determined by using EORTC QLQ-C30 and TROIDL scoring systems. We had investigated the relationship between the perioperative findings and the nutritional parameters on the last examination and the scoring systems. There was a negative corelation between the period and EORTC QLQ-C30 score (r:-363, p:0,001) and a positive corelation between the period and TROIDL score (r:284, p:0,005). There was a significant improvement in both scores after two years. The patients having proximal gastric tumours and lymph node metastasis had worse quality of life scores according to statistical analysis. The patients underwent subtotal gastrectomy had better quality of life scores after two years of survival. The patients with impaired biochemical nutritional parameters had quality of life worse scores (p<0,05). During the period of 6-12 months after the operation, the physical functions, the social functions and the general health situation of the patients were influenced and the fatigue symptoms were more common. The postoperative quality of life becomes better with long survival. There is a close relation especially between the nutritional parameters and the quality of life scores. As beneficial effects we suggest the close follow up of the patients and the nutritional support in the postoperative period to improve the quality of life parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2665
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289299.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons