Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2658
Title: Bir yaygın din eğitimi türü olarak vaazlardan cemaatin beklentileri (Bursa örneği)
Other Titles: Expectations of the congregation from sermons as a common form of religious education (The example of Bursa)
Authors: Kılavuz, M. Akif
Yalnız, Abdurrahman
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Vaaz
Vaiz
Din eğitimi
Sermon
Preacher
Religious education
Issue Date: 23-Jan-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yalnız, A. (2015). Bir yaygın din eğitimi türü olarak vaazlardan cemaatin beklentileri (Bursa örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bir alan araştırması olan, "Bir Yaygın Din Eğitimi Türü Olarak Vaazlardan Cemaatin Beklentileri (Bursa Örneği)" konulu bu çalışmada, din eğitimine katkısı bağlamında vaazların verimliliğinin artırılmasına hizmet edecek şekilde, cemaatin/dinleyicilerin vaazlarla ilgili görüş ve beklentilerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Araştırmada, Bursa'daki cami cemaatinin demografik özelliklerini, vaazlara ve vaizlere ilişkin görüş ve beklentilerini, vaazlarla ve vaizlerle ilgili mevcut durumu ne derecede yeterli bulduklarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak hedeflenmiştir. Daha önce vaizlere uygulanmış anket verilerine dayalı bazı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmanın diğerlerinden farkı, cemaatin vaazlardan beklentilerini tespit etmeyi amaçlaması itibariyle vaazlar üzerine yapılmış ilk araştırma olması ve Bursa ili özelinde yüksek sayıda anket verisine dayanmasıdır. Araştırmada Bursa özelinde vaazlar ve vaizlerle ilgili durum tespiti yapılarak gerekli teklif ve önerilerde bulunulmuştur. Uygulanan anket sonucu ortaya çıkan veriler değerlendirilmiş ve bir yaygın din eğitimi türü olan vaazlarla ilgili sorunlara çözüm aranmaya çalışılmıştır. Araştırmada, mevcut durumu olduğu gibi tespit edebilmek ve yorumlayabilmek için ''Tarama'' (Tasvir metodu-survey) modeli uygun görülmüştür. Araştırmanın güvenilirliğini yüksek tutmak amacıyla, mülakat ve kişisel gözlem tekniklerinden de istifade edilmiştir. Bu inceleme, bir Giriş ile iki bölüm ve bir Sonuç'tan oluşmaktadır. Giriş'te araştırmanın konusu, amacı ve önemi, metodu, kaynakları, sınırları, hipotezleri ve kavramları üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde Vaizlik ve Tarihî Gelişimi ana başlığı altında vaizliğin tarihî gelişimi ve günümüzde vaaz ve vaizlik konuları incelenmiştir. İkinci bölümde ise çalışmanın temelini oluşturan anket uygulamasından elde edilen bulgu, yorum ve korelasyonlara yer verilmiştir.
This field study titled as "Expectations Of The Congregation From Sermons As A Common Form Of Religious Education" aims to pinpoint the views and expectations of the congregation/listeners about sermons, in a way to serve boosting their efficiency. There are other researches based on the data applied on preachers themselves. What makes this study different is its being the first survey aiming to pinpoint the expectations of the congregation and its basing on information from a large number of participants within the city of Bursa. The data yielded by our survey has been evaluated and possible solutions have been sought. In order to determine and interpret the existing situation better, "tarama" type of survey is employed. In order to maintain higher reliability, interviewing and personal observation techniques are also employed. This study consists of and introduction, two chapters and a conclusion. The introduction deals with the study's subject, aim, significance, method, references, limitations, hypotheses, and key concepts. Chapter one looks into sermons and their its historical development, sermons in our time, and preachers. Chapter two is devoted to the data obtained from the survey practice, interpretation, and corelations, which form the basis of the overall study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2658
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389555.pdf6.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons