Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2656
Title: Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik, yalnızlık ve kendine saygı düzeyinin sınav kaygısı üzerindeki etkileri
Other Titles: The effects of perfectionism, loneliness and self-esteem's level over the test anxiety on gifted children
Authors: Peker, Reşat
Uyanık, Sema
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bilim Dalı.
Keywords: Sınav kaygısı
Mükemmeliyetçilik
Kendine saygı
Yalnızlık
Test anxiety
Perfectionism
Self-esteem
Loneliness
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uyanık, S. (2010). Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik, yalnızlık ve kendine saygı düzeyinin sınav kaygısı üzerindeki etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, mükemmeliyetçilik, yalnızlık ve kendine saygı düzeyinin, sınav kaygısı üzerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın örneklemi Bursa Bilim Sanat ve Eğitim Merkezi'nde eğitim görmekte olan 90 üstün yetenekli çocuktan oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak üzere daha önce Türkçe'ye uyarlanmış olan Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (Oral, 1999), UCLA Yalnızlık Ölçeği (Demir, 1990) , Sınav Kaygısı Envanteri (Öner, 1997) ve Kendine Saygı Ölçeği (Coopersmith, 1967) kullanılmıştır. Sınav Kaygısı ile mükemmeliyetçilik, yalnızlık ve kendine saygı arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için betimsel ve korelasyonel yöntem ile çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda sınav kaygısı ile mükemmeliyetçilik arasında pozitif ve düşük düzeyde (r = 0,16) bir korelasyon, sınav kaygısı ile yalnızlık arasında pozitif ve orta düzeyde (r = 0,47) bir korelasyon olduğu, sınav kaygısı ile kendine saygı arasında ise ters orantılı orta düzeyde (r = -0,45) bir korelasyon olduğu bulunmuştur. Yapılan çoklu regresyon analizinde mükemmeliyetçilik, yalnızlık ve kendine saygı puanlarının sınav kaygısındaki toplam varyansın % 27'sini açıkladığı görülmüştür.
This study aimed at examining the influence of perfectionism, loneliness and self esteem over the test anxiety. The sample consisted of 90 gifted children from Bilim, Sanat ve Eğitim Merkezi, Bursa. Turkish version of Multidimensional Perfectionism Scale (Oral, 1999), UCLA Loneliness Scale (Demir, 1990), Test Anxiety Inventory (Öner, 1997) and Self-esteem Scale (Coopersmith 1967) were used to collect data. Descriptional and correlational method with multiregression analysis were conducted to examine relationship between test anxiety and perfectionism, loneliness and self-esteem. As a result of this study it has been found that there is a positive low level (r= 0,16) correlation in between test anxiety and perfectionism, and a positive mid level (r= 0,47) correlation in between loneliness and test anxiety. However, in response to the previous correlations there is an inversely proportion.n analysis, it was revealed that the points gained from perfectionism, loneliness and self-esteem has reached to 27% of the total variances of test anxiety.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2656
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
274365.pdf1.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons