Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2652
Title: Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentilerine etki eden faktörler, bu faktörlerin birbirleriyle ilişkileri ve bireylerin depresyon, anksiyete hislerine olan etkisi
Other Titles: Factors contributing to future expectations of students; relationship of these factors and their effect on depression and anxiety
Authors: Kırlı, Selçuk
Çaylar, Gökçin
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp-Psikiyatri (Klinik Psikoloji) Anabilim Dalı.
Keywords: Gelecek beklentisi
Anne baba tutumları
Kontrol odağı
Depresyon
Kaygı
Future expectation
Parental child rearing attitudes
Locus of control
Depression
Anxiety
Issue Date: 22-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çaylar, G. (2010). Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentilerine etki eden faktörler, bu faktörlerin birbirleriyle ilişkileri ve bireylerin depresyon, anksiyete hislerine olan etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin gelecek beklentilerine etki ettiği düşünülen kontrol odağı ve anne baba tutumları faktörlerinin birbirleriyle ilişkileri ve bireylerin depresyon, anksiyete hislerine olan etkisini araştırmaktır.Çalışmanın örneklemini, Uludağ Üniversitesi'nin Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde eğitim gören, 18-24 yaşları arasında, 147 kadın ve 95 erkek olmak üzere toplam 242 kişi oluşturmaktadır. Bu fakültelerin birinci ve dördüncü sınıfında eğitim gören öğrencilerden gönüllü olanlara bu uygulama yapılmıştır.Araştırmanın verilerini toplamak amacıyla Sosyodemogafik Veri Formu, Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği, Rotter'in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, gönüllü öğrencilerden yazılı ve imzalı onam alındıktan sonra uygulanmıştır. Ölçeklerden elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 13.0 istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır.Araştırmanın sonucunda; depresyon, durumluluk-sürekli kaygı ile kontrol odağı ve anne baba tutumları arasında, depresyon, durumluluk kaygı, sürekli kaygı arasında, Mezuniyet sonrasında iş bulmayla ilgili beklenti düzeylerinin depresyon, durumluluk-sürekli kaygı düzeyleri arasında pozitif yönde güçlü ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Öğrencilerin mezuniyet sonrasındaki iş ve kariyer yaşamı konusunda plan yaptıkları, okulu bitirdikten sonra iş bulma ve çalışma koşullarıyla ilgili iyi düzeyde beklentiye sahip oldukları, mezuniyet sonrasında bölümü ve eğitim düzeyine uygun bir iş bulabileceklerini düşündükleri, mezuniyet sonrasında çalışma hayatında istedikleri ve hak ettikleri kariyere ulaşamayacakları düşüncesine katılmadıkları sonuçları elde edilmiştir. Bu veriler öğrencilerin gelecek yaşamları konusunda umutsuz olmadıklarını gösteren bulgulardır.
Aim of the current study is to investigate the relationship of parental attitude and locus of control factors that are assumed to contribute to the future expectation of university students, and to effect depression and anxiety of students.The sample of the study consisted of 242 students, from Faculty of Arts and Sciences, Faculty of Education and Faculty of Bussiness Administration. A total of 174 female, 95 male Freshman and Senior volunteer students aged betwen 18 and 24 participated in the study. Sociodemographic Data Sheet, Parental Child Rearing Attitudes , Internal-External Locus of Control Scale, Beck Depresion Inventory, State-Trait Anxiety Inventory were administered to the study after informed consent was obtained from the participants. Data were analyzed by using SPSS 13.0.Results of the study show that there is significant correlation between depression, state-trait anxiety and locus of control and parental rearing attitudes. There is also significant correlation between depression , state-trait anxiety and expectancy that one will get a job after graduation. Participants had plans for after garduation, had optimistic expectations for job opportunities, thinking that they would be able to get a job related to their unergraduate education, and they believed that they would get what they deserved in terms of career achievements.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2652
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
271787.pdf681.92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons