Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2650
Title: Evsel nitelikli arıtılmış atıksuların sulama suyu olarak yeniden kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the reuse of treated domestic wastewater as irrigation water
Authors: Şağban, F. Olcay Topaç
Acar, Öznur Önen
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Su kirliliği parametreleri
Sulama suyu kritelerleri
Arıtılmış atıksu
Water pollution parameters
Irrigation water criteria
Treated wastewater
Issue Date: 12-Mar-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acar, Ö. Ö. (2018). Evsel nitelikli arıtılmış atıksuların sulama suyu olarak yeniden kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; kablo üreten bir tesisin evsel nitelikli atıksularının biyolojik arıtma ünitelerinde arıtıldıktan sonra derin deşarj ile denize verilmeden önce yeniden kullanım imkanlarını değerlendirmektir. Bu amaçla atıksuyun su kalitesi belirlenerek sulama suyu olarak kullanımının uygunluğu değerlendirilmiştir. Buna göre paket atıksu arıtma sistemi çıkışından farklı dönemlerde (Ocak, Nisan, Ağustos) üç atıksu örneği alınmış ve belirlenen sulama suyu parametrelerinin analizleri yaptırılmıştır. Analizlerin sonuçları Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği kapsamında değerlendirilmiştir. Sulama suyu parametrelerinden elektriksel iletkenlik ve değişebilir sodyum yüzdesi değerleri standartlar doğrultusunda çıkmıştır. Sodyum absorbsiyon oranı, sodyum karbonat kalıntısı, klorür, sülfat, kalsiyum, potasyum, sodyum, toplam tuz konsantrasyonu ve sulama suyu sınıfı açısından arıtma sistemi çıkışından alınan tüm numunelerin C3S1 (Kullanılabilir) sulama suyu sınıfında olduğu ve ölçülen bu değerlerin dönemsel değişiklik göstermediği istatistiksel olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, arıtılmış atıksuyun tarımsal sulama amaçlı kullanılmasının Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği'nde yer alan belirli sulama suyu kalite kriterleri uyarınca uygun olduğu yönündedir.
The purpose of this study is to evaluate the reuse alternatives of treated domestic wastewater before being released by deep discharge of a cable-producing plant. For this purpose, water quality of wastewater has been determined and its suitability as irrigation water has been evaluated. According to this, three wastewater samples have been collected at different periods (January, April, August) from the exit of the package wastewater treatment system and irrigation water parameters have been analyzed. Results of analysis have been evaluated within the context of "Water Pollution Control Regulation Directive for Technical Procedures". Out of irrigation water parameters; electrical conductivity and changeable sodium percentage values are in line with standards. All samples obtained from the exit of the package wastewater treatment system are C3S1 (Usable) such as sodium absorption rate, sodium carbonate residue, chloride, sulfate, calcium, potassium, sodium, total salt concentration, pH and irrigation class. These values measured to have no change according to seasons. The result of the research has showed that the reuse of the treated domestic wastewater for the purpose of agricultural irrigation is suitable for definite parameters according to the standards.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2650
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496286.pdf3.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons