Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2644
Title: Ergenlerin özgüven oluşturmalarında dindarlığın rolü (Sancak örneği)
Other Titles: The role of religion in building self-esteem in adolescence (Sandzak example)
Authors: Gürses, İbrahim
Esati, Anisa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Ergenlik
Özgüven
Dindarlık
Adolescence
Self – esteem
Religiosity
Issue Date: 7-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Esati, A. (2017). Ergenlerin özgüven oluşturmalarında dindarlığın rolü (Sancak örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bütün dünyada ruhsal problemler ne yazık ki her geçen gün artmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalarda uzmanların işaret ettiği temel bir sorun vardır: O da bireylerin yeterince kendilerine güvenmemeleridir. Özgüven düzeyi özellikle ergenlik döneminde olan bireyin fiziksel ve ruhsal sağlığını, yaşam amacını ve diğer insanlarla ilişkilerini etkilemektedir. Ancak şunu da söylemek gerekiyor ki özgüvenin kendisi de çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerden bir tanesi de dindarlıktır. Yaptığımız bu çalışmada dindarlığın ergenlerin özgüven gelişimine etkisini inceledik. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde lise öğrencileri üzerinde yapılan bu araştırmada onların özgüven oluşturmalarında dindarlığın etkisini, bunun yanında özgüven ile diğer sosyo-demografik değişkenler arasında ilişki olup olmadığını tespit etmeye çalıştık. Araştırmamız teorik ve alan araştırması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konunun temel kavramları olan ergenlik, ergenlikte gelişim özellikleri, ergenlik döneminde dini gelişim ve özgüven kavramı ele alınmıştır. Daha sonra ergenlikte özgüven ve dindarlık ilişkisi değerlendirildi. Araştırmanın ikinci bölümünde ise elde edilen bulgular konu ile alakalı diğer araştırmalarla karşılaştırılarak objektif bir şekilde değerlendirilip yorumlanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlara bakıldığında:"Özgüven ile okul türü, yerleşim birimi ve anne-babanın eğitim durum, özgüven ile dindarlık (inanç ve ibadet boyutu) arasında anlamlı bir ilişki vardır" hipotezleri doğrulanmıştır.
Spiritual problems around the world are increasing with each passing day, unfortunately. There is a fundamental problem pointed out by experts in this field of study: individuals do not believe themselves enough. The level of self-esteem, especially in adolescence, influences the physical and mental health of the individual, the purpose of life and the relationships with other people. However, it is also necessary to say that self-esteem itself is influenced by various factors. One of these factors is religiosity. In this study, we have examined the effect of religiousness on the development of self-esteem in adolescents. In this study, conducted on high school students in Sandzak region of Serbia, we tried to determine the effect that religiosity has on their self-esteem, as well as the relationship between self-esteem and other socio-demographic variables. Our research consists of two parts; theoretical and field research. In the first part, the basic concepts of adolescence, religious development characteristics, and the notion of self esteem are discussed. Later, the relationship between self-esteem and religiosity in adolescence was evaluated. In the second part of the study, the findings were evaluated and interpreted objectively by comparing them with other related researches. Considering the results of the study, the hypothesis: ''There is a significant relationship between the type of school and self-esteem, residential unit and parents' educational level, religiosity and self-esteem (belief and worship dimension)'' has been proved.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2644
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484192.pdf1.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons