Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26335
Title: Assessment of submitted manuscripts in medical sciences according to statistical errors
Other Titles: Tıp bilimlerinde gönderilen çalışmaların istatistiksel hatalara göre deǧerlendirilmesi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik Anabilim Dalı.
0000-0003-0297-846X
0000-0002-2382-290X
Ercan, İlker
Ocakoğlu, Gökhan
Sığırlı, Deniz
Özkaya, Güven
AAH-5180-2021
AAA-7472-2021
A-4421-2016
6603789069
15832295800
24482063400
16316866500
Keywords: General & internal medicine
Statistics
Biostatistics
Manuscripts, medical
Gynecology
Obstetrics
Usage
İstatistikler
Biyoistatistik
Makale, tıbbi
Issue Date: Oct-2012
Publisher: Ortadogu Yayınları
Citation: Ercan, İ. vd. (2012). "Assessment of submitted manuscripts in medical sciences according to statistical errors". Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 32(5), 1381-1387.
Abstract: Objective: The aim of the present study was to list errors in statistical analysis and presentation detected during the first review of submitted manuscripts, compared to the literature reviewing published articles. Material and Methods: Statistical errors determined during the first review by the biostatistics reviewer in manuscripts included in the study were presented. All studies were assessed by the same biostatistics specialist. The defined statistical errors were classified by 4 biostatistics specialist respectively. Results: No statistical errors were found in 4.42% of 181 original manuscripts; 73.99% of 173 original manuscripts with statistical errors were accepted following the correction of the statistical errors. The most common statistical errors were errors related to test in 34.59%, p-values in 17.36%, summarizing data in 15.60% and incorrect and insufficient demonstration of descriptive statistics in 15.60%. Conclusion: Considering that the errors in scientific papers are reviewed and corrected by researchers according to the suggestions of the reviewer, researchers with lack of statistical solid background are found to make errors in the process of utilizing statistics in their studies. In some cases, although researchers get statistical counseling, they make errors in the presentation while writing the papers. In conclusion, it is of major importance that the submitted manuscripts be reviewed in terms of biostatistical analyses to prevent statistical and interpretation errors.
Bu çalışmada, yayımlanmış makaleler üzerinde yapılmış çalışmalardan farklı olarak, makalenin ilk değerlendirmesi aşamasında, istatistiksel uygulamalarda ve sunuşlarda yapıldığı belirlenen hataların listelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya alınan orijinal makalelerde, biyoistatistik hakemi tarafından ilk incelenmede belirlenen istatistiksel hatalar raporlanmıştır. Tüm çalışmalar aynı biyoistatistik uzmanı tarafından değerlendirilmiştir. Belirlenen hatalar 4 biyoistatistik uzmanı tarafından sınıflandırılmıştır. Bulgular: Yüz seksen bir çalışmanın %4,42’sinde istatistiksel olarak bir hata bulunmamıştır. İstatistiksel hata bulunan 173 çalışmanın %73,99’u istatistiksel hataların düzeltilmesi sonucunda kabul edilmiştir. En çok görülen istatistiksel hatalar sıklık sırasına göre şu şekilde sıralanabilir: testlerle ilgili hatalar %34,59, p değeri ile ilgili hatalar %17,36, verilerin sunulmasındaki hatalar %15,60, betimleyici istatistiklerin hatalı ve eksik gösterimi %15,60. Sonuç: Yapılan hatalar incelendiğinde ve yazarların istenen revizyonlarda hataları düzeltme gayretleri dikkate alındığında, özellikle yeterli istatistik bilgisine sahip olmayan araştırmacıların istatistikten faydalanma sürecinde çalışmalarda hatalar yaptıkları anlaşılmaktadır. Bazı durumlarda ise araştırmacıların istatistiksel danışmanlık almalarına rağmen, çalışmaların yazım aşamasında sunumuyla ilgili hatalar yaptıkları görülmektedir. Bu nedenle, istatistiksel analiz ve yorum hatalarının engellenmesi için dergilere gönderilen çalışmaların biyoistatistiksel açıdan incelenmesi önemli ve zorunludur
URI: https://doi.org/10.5336/medsci.2012-29517
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-assessment-of-submitted-manuscripts-in-medical-sciences-according-to-statistical-errors-63030.html
http://hdl.handle.net/11452/26335
ISSN: 1300-0292
Appears in Collections:Scopus
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ercan_vd_2012.pdf144.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons