Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2633
Title: Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının 6.sınıf öğrencilerinin ''maddenin tanecikli yapısı'' ünitesindeki akademik başarı ve kalıcılıklarına etkisi
Other Titles: The effects of context-based learning approach to academic achievements and retention of knowledge in the "particular structure of matter" unit of the sixth graders
Authors: Özer, Dilek Zeren
Rusçuklu, Pınar
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Akademik başarı
Maddenin tanecikli yapısı ünitesi
Ortaokul
Yaşam temelli öğrenme yaklaşımı
Academic achievement
Particulate structure of manter unit
Secondary school
Context based learning approach
Issue Date: 23-May-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Rusçuklu, P. (2017). Yaşam temelli öğrenme yaklaşımının 6.sınıf öğrencilerinin ''maddenin tanecikli yapısı'' ünitesindeki akademik başarı ve kalıcılıklarına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, yaşam temelli öğrenme yaklaşımıyla işlenen "Maddenin Tanecikli Yapısı" ünitesinin öğrencilerin akademik başarılarına ve öğrendiklerinin kalıcılıkları üzerine yaratacağı etkinin ortaya çıkartılması amacıyla yapılmıştır. Ayrıca araştırmada öğrencilerin yaşam temelli öğrenme yaklaşımı ile ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, Bursa ili Yıldırım ilçesinde bulunan Şehit Kurmay Binbaşı Ufuk Bülent Yavuz Ortaokulu'nda öğrenim gören toplam 52 6.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma, ön test-son test eşitlenmemiş kontrol gruplu model şeklinde desenlenmiştir. Uygulama haftada 4 saat olmak üzere 4 hafta boyunca devam etmiştir. Yaşam temelli öğrenme yaklaşımında uygulamaya dönük olarak en yaygın şekilde kullanılan 2 modelden biri olan 4 Aşamalı Modelin kullanıldığı bu çalışmada, deney grubu sınıflarında dersler, "Maddenin Tanecikli Yapısı" ünitesine yönelik yaşam temelli öğrenme yaklaşımına uygun geliştirilen rehber etkinlikler ile işlenirken kontrol grubunda geleneksel yaklaşıma uygun olarak işlenmiştir. Araştırmada deneysel uygulama öncesi ve sonrasında başarı testi; ön test-son test olarak, son testten 4 hafta sonra ise kalıcılığı ölçmek amacıyla uygulanmıştır. Ayrıca, uygulama sonrası öğrencilerin yaşam temelli sorulara ne ölçüde cevap verebildiğini öğrenmek amacıyla yaşam temelli öğrenme başarı testi uygulanmıştır. Aynı zamanda deney grubu öğrencileri ile kullanılan yöntem ve tekniklerle ilgili görüşlerini almak için uygulama sonrasında görüşme yapılmış, dolayısıyla 3 farklı ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerini, akademik başarı puanları oluşturmuştur. Araştırmanın nitel verilerini ise öğrencilerin derslerin işlenişi ile ilgili görüşleri oluşturmuştur. Araştırma sürecinde toplanan nitel ve nicel veriler analiz edilerek elde edilen sonuçlar birlikte yorumlanmıştır. Sonuç olarak, yaşam temelli öğrenme yaklaşımına uygun hazırlanan rehber etkinlikler ile desteklenen Fen Bilimleri dersi, öğrencilerin akademik başarıları ve öğrendiklerinin kalıcılığı üzerinde anlamlı etkisi olduğunu göstermiştir. Öğrenci görüşlerine göre ise öğrenciler; yaşam temelli öğrenme yaklaşımıyla işlenen ders etkinliklerini eğlenceli bulduklarını, bu tür etkinliklerden hoşlandıklarını ifade etmişlerdir. Aynı zamanda etkinliklerin öğrencilerin derse katılımını ve ilgisini arttırdığı tespit edilmiştir.
This study was conducted to reveal the effect of the "Particulate Structure of Matter" unit, which is handled by the context-based learning approach, on the academic achievements of the students and the retention of their learning. Also, it was attempted to get students' opinions about context-based learning approach, in this study. The sample of the study consists of a total of 52 students including 6th grade students , who are studying at Şehit Kurmay Binbaşı Ufuk Bülent Yavuz Secondary School in Yıldırım, Bursa. The study was designed as pre-test post-test an unmatched control group model. The application proceeded for 4 weeks as 4 hours a week. In this study, in which the 4-Step Model, one of the 2 most widely used models for the practice of context-based learning approach, was used, the courses in the experimental group classes were handled with guide activities developed in accordance with the context-based learning approach aimed at the "Particulate Structure of Matter" unit, while traditional approach was applied in the control group. Achievement test was performed before and after the experimental application in the study as the pre-test post-test, and 4 weeks after the last test, to evaluate the retention. Also, a context-based learning achievement test was performed to learn which extent the students could respond to context-based questions after the application. At the same time, the experimental group was done interview to get feedback about the methods and techniques used, hence 3 different evaluation tools were used. Academic achievement scores were formed the quantitative data of the study. As for the qualitative data of the study, it was formed by the opinions of the students regarding the processing of the courses. The qualitative and quantitative data collected during the study process were analyzed, and the obtained results were interpreted together. As a result, the science course, supported by the guide activities prepared for the context-based learning approach, was found to have a significant effect on the students' academic achievement and the retention of their learning. When student opinions were examined, it was found that the students found the course activities with the context-based learning approach fun, they wanted to do more such activities and at the same time, the activities increased the attendance and interest of the students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2633
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497558.pdf51.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons