Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2625
Title: Meme kanserli hastalarda ağrı ve uzuv kaybına (mastektomi) bağlı depresyon düzeylerinin yaşam kalitesi ve dindarlık ile ilişkisi
Other Titles: Relationship between depression levels due to pain and loss of limb (mastectomy) and quality of life and religiosity in patients with breast cancer
Authors: Albayrak, Ahmet
Kurt, Emine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Psikolojisi Bilim Dalı.
Keywords: Meme kanseri
Mastektomi
Ağrı algısı
Beden algısı
Depresyon
Yaşam kalitesi
Dini tutum
Dindarlık
Breast cancer
Mastectomy
Pain perception
Body perception
Depression
Quality of life
Religious attitude
Religiosity
Issue Date: 6-Mar-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, E. (2015). Meme kanserli hastalarda ağrı ve uzuv kaybına (mastektomi) bağlı depresyon düzeylerinin yaşam kalitesi ve dindarlık ile ilişkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, meme kanseri kadın hastalarda, ağrı ve mastektominin neden olduğu uzuv kaybına bağlı depresyon ile yaşam kalitesi ve dindarlık arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Polikliniği'nden seçilen 360 meme kanseri kadın oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçme araçları, Beck Depresyon Envanteri, EORTC QLQ C-30 Yaşam Kalitesi Ölçeği, Ok-Dini Tutum Ölçeği ve Sayısal Ağrı Skalası'ndan oluşmaktadır. Araştırmaya katılan hastalar arasında anlamlı farklılıklar, etkileşim ve korelasyonlar bulunduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ağrı algısı ile depresyon arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Depresyon ile yaşam kalitesinin fonksiyonel durum ve genel iyilik hali boyutları arasında negatif yönde, semptom kontrolü boyutu arasında ise pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Dini tutum ve dini tutumun davranış, duygu ve ilişki alt boyutları ile ağrı algısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Dini tutum ve dini tutumun tüm alt boyutlarındaki puan ortalaması, olumlu beden algısına sahip hastalarda, olumsuz beden algısına sahip hastalardan anlamlı olarak daha yüksektir. Dini tutum (toplam) ve ayrıca dini tutumun tüm alt boyutları (davranış, duygu, ilişki) ile depresyon arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Dini tutum (toplam) ile yaşam kalitesinin Genel İyilik Hali boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca dini tutumun davranış alt boyutu ile yaşam kalitesinin Fonksiyonel Durum ve Genel İyilik Hali boyutları arasında da pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Dini tutum ve yaşam kalitesinin diğer boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir.
The aim of this research is to determine the relationships between depression due to pain, and loss of limbs due to mastectomy and quality of life, and religiousness of women with breast cancer. Sample of the study consisted of 360 women with breast cancer selected from Ali Osman Sönmez Oncology Hospital, Radiation Oncology Clinic. The measures used in the study included the Beck Depression Inventory (BDI), European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ C-30), the OK-Religious Attitude Scale (RA), and the Numeric Rating Scale (NRS) for pain. The results revealed that, significant differences, relationships and correlations were found in patients that were participated in the study. According to results a significant positive correlation was between pain percepiton and depression. There was a significant negative correlation between depression and a functional and the global health scales of quality of life. But a significant positive correlation was found between a depression and symptom scale of quality of life. No significant correlations were found between a religious attitude (total) or subscales of the RA (including emotion, behavior and relationship) and the pain perception. Mean scores of the RA and subscales of RA of patients with a positive body perception were higher than that of patients with a negative body perception. There was a significant negative correlation between the religious attitude (total) or subscales of the RA and depression. A significant positive correlation was found between the RA (total) and a global health scale of quality of life. In addition, a significant positive correlation was found only between behavior behavior subscale of (RA) and a functional and the global health scales of quality of life. No other significant correlation was found between RA and other scales of quality of life.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2625
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389554.pdf10.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons