Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2618
Title: İslami modern Türk Edebiyatı'nda kadın eli:1970-2000 yılları arasında yazılan İslami romanlarda "Öteki" ve "Müslüman" kadının kadın yazar/anlatıcı tarafından kurgulanması
Other Titles: Woman's hand in Islamic modern Turkish Litature: The composition of 'The muslim' and 'The other' woman in the Islamic novels by female writer/narrator around the years 1970 and 2000
Authors: Kemikli, Bilal
Satar, Nesrin Aydın
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı/Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalı.
Keywords: İslami roman
Kadın anlatıcı
Müslüman
Öteki
Kimlik
Anlatıbilim
İslami modern Türk edebiyatı
Islamic novel
Female narrator
Muslim
"The other"
Identitiy
Narratology
Islamic modern Turkish literature
Issue Date: 26-Jan-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Satar, N. A. (2014). İslami modern Türk Edebiyatı'nda kadın eli:1970-2000 yılları arasında yazılan İslami romanlarda "Öteki" ve "Müslüman" kadının kadın yazar/anlatıcı tarafından kurgulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tezin konusu, 1970-2000 yılları arasında İslami roman yazan kadın yazarların, romanlarında kullandıkları üçüncü tekil şahıs/ müdahil anlatıcı tarafından iki uç noktayı temsil eden roman karakterlerini "Müslüman" ve "öteki" olarak kurgulamalarıdır. Bu konuyla alakalı olarak incelenecek eserler ise, Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı, Şerife Katırcı Turhal'ın Müslüman Kadının Adı Var ve Halime Toros'un Halkaların Ezgisi romanlarıdır. Araştırmayı, aynı dönemi temel alarak yapılan diğer araştırmalardan farklı kılan üç amaç bulunmaktadır. Bunlardan ilki, araştırmaya konu olacak üç temel eserin yazarlarının ve incelenecek kahramanların kadın olmasıdır. Böylelikle İslami romanın kadın eliyle şekillenen tarafının fark edilmesi sağlanmıştır. İkinci olarak, araştırmaya konu edilen eserlerde yalnız Müslüman kadın kimliğinin değil, Müslüman kadının birebir zıddı olarak çizilmiş; modern, medeni, batıcı "öteki" kadınının da kurgulanması irdelenmiştir. Nitekim üç romanda da Müslüman kadın kendini "öteki" üzerinden tanımlamaktadır. Araştırmayı özgünleştiren üçüncü farklılık ise, III. tekil kadın/yazar anlatıcının derinlemesine tartışılmasıdır. Anlatıbilim teorisi (Narratology theory) kullanılarak üçüncü tekil şahıs anlatıcının tezli/didaktik romanlardaki statüsüne değinilecek ve bu statünün kadın yazar tarafından nasıl kullanıldığına dikkat çekilmiştir.
The subject of this thesis is; the construction of the novel characters as "Muslim" and "the other" representing the two extremes by the third person singular/intervening narrator that is used in the Islamic novels by women writers between the years 1970 and 2000. In this respect, the novels to be examined are Huzur Sokağı by Şule Yüksel Şenler, Müslüman Kadının Adı Var by Şerife Katırcı Turhal and Halkaların Ezgisi by Halime Toros. This research has three objectives that makes it different from other researches those have taken the same period into consideration. First of these is the selection of both writers and the characters of the novels to be examined as women. In this way, the recognition of the sides of Islamic novel shaped by woman hand is provided. Secondly, it is not only the identity of Muslim women but also "the other" modern, civilized, westernized women that are examined in the novels as the subject of this work. Indeed, Muslim wowen defines themselves by looking "the other" in all three novels. The third difference making this research unique is the deep discussion of the third person singular woman/writer narrator. By using Narratology theory, the statue of third singular narrator in assertive/didactic novels is mentioned and attention is drawn to how this statue is used by woman writer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2618
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389553.pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons