Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2616
Title: Ergen yaştaki lisanslı sporcularda anksiyete ve depresyon düzeyleri ile yaşam kalitesinin araştırılması
Other Titles: Anxiety, depression and quality of life in adolescent athletes
Authors: Taneli, Yeşim
Alpaslan, Ahmet Hamdi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Ergen
Spor
Anksiyete
Depresyon
Sosyal kaygı
Yaşam kalitesi
Çocuk psikiyatrisi
Adolescent
Sport
Anxiety
Depression
Social anxiety
Quality of life
Child psychiatry
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Alpaslan, A. H. (2009). Ergen yaştaki lisanslı sporcularda anksiyete ve depresyon düzeyleri ile yaşam kalitesinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Ergenlik çağının en önemli özelliği hızlı bir değişim yaşanmasıdır. Ergenler, çocuklara göre, daha fazla biyopsikososyal değişimle baş etmek zorunda kalırlar. Çalışmamızda lisanslı olarak spor yapan ergenlerin depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi düzeylerini, organize olarak sporla uğraşmayan yaşıtları ile karşılaştırmayı amaçladık. Çalışmaya, amatör ligde lisanslı olarak voleybol oynayan 20 kız ile organize spora katılmayan 20 sağlıklı kontrol (20 kız) olmak üzere, 12–18 yaş arasında toplam 40 ergen dahil edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 185±14.62 ay (15;5 yıl) olup, gruplar arası fark yoktur (p>0.05). Sporcu grubun %60’ı en az 60 aydan beri, %25’i 49–59 aydan beri, %5’i 36–48 aydan beri, %10’u 25–35 aydan beri lisanlı olarak voleybol oynuyordu. Tüm katılımcılara Sosyodemografik Veri Formu, Çocuklar Đçin Depresyon Envanteri, Durumluluk–Sürekli Kaygı Envanteri (STAI–I, STAI–II), Kısa Semptom Envanteri, Ergenler Đçin Sosyal Kaygı Ölçeği ve Çocuklar için Yaşam Kalitesi Ölçeği uygulanmıştır. Đstatistiksel analizlerde SPSS for Windows 13.0 paket programı kullanılmıştır. Sporcuların kontrol grubuna göre daha iyi sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeye sahip ailelerden geldikleri saptanmıştır. Sporcu grubun, sporcu olmayan gruba göre depresyon, anksiyete, sosyal kaygı ve kısa semptom envanteri alt ölçekleri düzeyleri anlamlı ölçüde düşük (tümü p<0,05) saptanmıştır. Sporcu grubun yaşam kalitesi hem ergen hem de ebeveyn açısından sporcu olmayan gruba göre anlamlı ölçüde yüksek saptanmıştır (ikisi de p<0,05). Gelecekte Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında sporla ilgili daha kapsamlı çalışmaların yapılması ve sporun ruh sağlığına etkilerinin üzerinde durulması faydalı olacaktır.
The most prominent feature of adolescence is going through rapid changes. Compared to children, adolescents have to overcome more biopsychosocial changes. In our study we aimed at comparing levels of depression, anxiety and quality of life in amateur adolescent athletes and adolescents not participating in regular sport activities.Forty female adolescents aged between 12-18 years were included: 20 were playing volleyball in the amateur league, while 20 were healthy controls not involved in organized sports activities. Mean age was 185±14.62 months (15;5 years), groups did not differ (p>0.05). Duration of volleyball license was minimum 60 months for 60%, 49-59 months for 25%, 36-48 months for 5% and 25-35 months for 10% of athletes. To all participants, a sociodemographic form, as well as the Children?s Depression Inventory, State Trait Anxiety Inventory - STAI I-II, Brief Symptom Inventory, Social Anxiety Scale for Adolescents and the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) were applied. Statistical analysis was performed with SPSS for Windows 13.0.Female adolescent athletes had a better socioeconomic and sociocultural background than controls. Depression, anxiety, social anxiety and brief symptom inventory subscale levels were significantly lower (all p<0.05) in athletes than in controls. Quality of life in female adolescent athletes was significantly higher than in female adolescents not participating in regular sports activities, according to adolescent and parent reports (both p<0.05).Physical activities and sports should be further investigated in the field of child and adolescent psychiatric; and effects of sport activities on mental health should be emphasized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2616
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307215.pdf481.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons