Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2615
Başlık: Öğretmenlerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden yararlanma düzeylerine ilişkin algıları
Diğer Başlıklar: Teachers' perceptions related to their levels of benefit from teacher certificate courses
Yazarlar: Yüksel, Sedat
Açar, Abdullah
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Formasyon dersleri
Öğretmenler
Öğretmen eğitimi
Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri
Education courses
Teachers
Teacher education
Teacher certificate courses
Yayın Tarihi: 2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Açar, A. (2015). Öğretmenlerin öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden yararlanma düzeylerine ilişkin algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırmanın amacı öğretmenlerin, mesleklerinde ÖMB derslerinden yararlanma düzeylerine ilişkin algılarını ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel araştırma geleneği içinde yer alan olgubilim (fenomenoloji) şeklinde desenlenmiştir. Çalışma grubu farklı üniversitelerden mezun ve çeşitli illerin köy, ilçe ve il merkezlerinde çalışmakta olan 8 ilköğretim matematik öğretmeninden oluşmaktadır. Çalışma grubunun oluşturulmasında maksimum çeşitlilik örneklemesinden faydalanılmıştır. Çalışmada veriler araştırmacı tarafından her katılımcıyla bireysel olarak yapılan derinlemesine görüşme yoluyla toplanmıştır. Veri analizi içerik analizinin adımları olan mikroanliz (mikroanalysis), açık kodlama (open coding), eksensel kodlama (axial coding) ve seçici kodlama (selective coding) takip edilerek tamamlanmıştır. Araştırmada öğretmenlerin ÖMB derslerinden öğretimi planlama, sınıf içi öğrenme öğretme, sınıf yönetimi, disiplin sorunlarıyla başa çıkma, değerlendirme konularında nasıl yararlandıkları hakkındaki görüşlerine ilişkin detaylı bulgulara ulaşılmış ve bazı genel sonuçlar üretilmiştir. Öğretmenler ezberci ve prosedür öğrenmeye dayalı olan kendi öğrenmelerinden daha farklı olarak sorgulayıcı, mantığını anlamaya odaklanan ve çeşitli yöntem ve yaklaşımlarla beslenen tarzda öğretim yaptıklarını düşünmekte ve bu farkın temel kaynağı olarak ÖMB derslerini göstermektedirler. Öğretmenlerin ÖMB dersleri ve bunlardan yararlanmaları hakkındaki düşüncelerinin oldukça değişken olduğu görülmektedir. Neredeyse her ders için hem çok faydalanma hem de hiç faydalanmama durumlarıyla karşılaşılmıştır. Bulgulardan bu durumun dersin nasıl işlendiğiyle alakalı olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların tamamı ÖMB derslerinin gerekli olduğunu düşünmektedir. Ancak bunlardan sadece bir kısmı derslerin şu anki halinden faydalandıklarını, daha çoğu da faydalanmadıklarını ya da çok az faydalandıklarını ifade etmektedirler. Yine katılımcıların tamamı derslerin daha iyi olması gerektiği görüşünde birleşmektedir. Buna göre katılımcıların derslerden faydalanmalarındaki olumsuz durumun derslerin istenen şekilde olmamasıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. ÖMB derslerinden meslekte daha fazla faydalanılabilmesi için derslerin şu anki halinin iyileştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Detaylı ve genel sonuçlarla ilgili çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Aim of this research is to reveal teachers' perceptions concerning their levels of benefit from Teacher Certificate Courses (TCC) in their profession. This research was designed as phenomenology, one of the qualitative research designs. Study group consists of eight primary mathematics teachers graduated from different universities and working at village, town or city centres of different provinces. Study group was constituted via maximum variation sampling method. Data was collected via in depth interview, made by the researcher with each participant individually. Data analysis was completed by following the steps of content analysis, namely mikroanalysis, open coding, axial coding, selective coding. In the research, some detailed findings related to teachers' views about their benefiting from the TCC in the issues of planning instruction, classroom teaching and learning, classroom management, coping with discipline problems were obtained and more general results were produced. Teachers thought that their instruction focusing on reasoning and questioning and supported with various methods is different than their learning based on route and procedural learning and they indicate TCC as the source of difference. It was seen that teachers' views on TCC and benefiting from them was highly changeable. Almost for each course both the cases of using a lot and using never were encountered. From the findings, it was understood that this situation was related to the way of teaching the courses. All of the participants thought that the courses are necessary but only some these stated that they have benefited from the courses and more they did not benefit or rarely benefit from the courses. Again, the entire group agreed that the courses should be better. It is thought that TCC's current situation should be enhanced for more benefiting from TCC. Suggestion were made concerning detailed and general results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2615
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
407251.pdf1.96 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons