Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2607
Title: Sosyalizm sonrası Polonya'da kimlik milliyetçilik ilişkisinin politik kültürel yansımaları
Other Titles: The political cultural reflections of relationship between identity and nationalism at post-socialist Poland
Authors: Gökırmak, Mert
Elmas, Recep
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı.
Keywords: Milliyetçilik kuramları
Leh kimliği
Leh milliyetçiliği
Leh politik kültürü
Theories of nationalism
Polish identitiy
Polish nationalism
Polish political culture
Issue Date: 16-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Elmas, R. (2015). Sosyalizm sonrası Polonya'da kimlik milliyetçilik ilişkisinin politik kültürel yansımaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu yüksek lisans tezi, Leh kimliğinin ve milliyetçiliğinin yapısını, Sovyet sonrası dönemde yeniden üretilişini ve bu süreçte milliyetçiliğin rolünü göstermeyi konu edinmiştir. Bu amaçla Leh kimliğinin ve milliyetçiliğinin sınırlarını çizmek adına öncelikle sosyal teori ele alınmıştır. Sosyal teori incelemesi, milli kimliğin ve milliyetçiliğin modern döneme özgü yapılar olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte tasarlanan milli kimlik, modern öncesi dönemden de izler taşımaktadır. Belleğini tarihselliğinden, sürekliliğini sembolik-kültürel özelliğinden alan etni (ethnie) kavramı, millet inşasında modern öncesi bağı yansıtmaktadır. Etni kavramı, hem ulus oluşumunda farklı yolları açıklamada hem de milli kimliğin diğer kolektif kimlik tiplerini aşacak araçlarını ortaya koymada imkân sağlamaktadır.Milli kimlik bir belleğe ve sembolik bir kültüre sahip olduğundan, post-modern küresel kültür karşısında avantajını korumaktadır. Küresel kültür, eklektik, zamana ve mekâna karşı kayıtsız ve kalıptan yoksundur. Bu nedenle küresel kültürden beslenen her hangi bir kolektif kimlik, aidiyet ve ölümsüzlük gibi sorunsallara milli kimlik kadar etkili bir cevap oluşturamayacağından, bir millete ait olma bilinci önemini koruyacaktır. Bu tespitler Leh kimliği ve milliyetçiliği için de geçerlidir. Polonya'da milli kimlik tesis süreci 18. yüzyılda başlamasına rağmen, etnik bir evveliyat 10. yüzyıl sonlarına kadar gitmektedir. Leh ismi, Leh ülkesi ve Katolik-Leh kültürü, bu süreçte şekillenmiştir. Etni, aristokratik karakter sergilediğinde Leh kimliği ve milliyetçiliği sivil görünümdedir. Demotik karaktere büründüğünde ise, şecereci ve yerlici bir hal almıştır. Her şart altında Lehlik, biricik bir kültürü simgelemektedir. Çağdaş Polonya'da çoğu politik-kültürel pratikte etnik geçmişten beslenen sembolik-kültürel yapıların yeniden üretilmesi, Leh kimliğinin ve bu kimliği kamusal alanda etkin kılan milliyetçi hareketin canlılığına işaret etmektedir.
This master thesis attempts to demonstrate the structure of the Polish identity and nationalism, its re-production in the post-Soviet period and the role of nationalism in this process. Therefore, first social theory was addressed in order to outline the Polish identity and nationalism. Social theory studies showed that national identity and nationalism are period-specific structures. Moreover, the designed national identity bears traces from the pre-modern period as well. The concept of ethnics (ethnie) derives its memory from its historicalness and its continuity from its symbolic-cultural quality while it reflects the pre-modern link in building a nation. The concept of ethnics allows both explanation of different ways in building a nation and revealing means for national identity to overcome other collective identity types.As national identity has a memory and a symbolic culture, it preserves its advantage against post-modern global culture. Global culture is eclectic, indifferent to time and space and lacks pattern. Therefore, any collective identity nurtured by global culture will not be an effective respond to problematics like belonging and immortality as much as national identity and therefore awareness of belonging to a nation will maintain its importance.These findings are valid for the Polish identity and nationalism as well. Despite the fact that the process of building national identity in Poland started in the 18th century, an ethnic background dates back to the end of the 10th century. The name and country of Poland and the Catholic-Polish culture were formed in that period. Polish identity and nationalism has a civil appearance when ethnics displayed aristocratic character. When it embraces a demotic character, it gained a genealogical and vernacular form. In all circumstances, being a Polish symbolizes a unique culture. In modern Poland, the vividness of Polish identity and nationalist movement that effectuates this identity in the public domains is indicated by the re-production of symbolic-cultural structures nurtured by ethnic history in most of political-cultural practice.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2607
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389550.pdf4.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons