Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2606
Title: Bilim, ideoloji ve bilime İslamcı yaklaşım
Other Titles: Science, ideology and Islamist approach to science
Authors: Arslan, Hüsamettin
Emiroğulları, Ayşegül
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sosyoloji Anabilim Dalı/Genel Sosyoloji ve Metodoloji Bilim Dalı.
Keywords: Modern bilim
İdeoloji
İslamcılık
İslamcı bilim
Modern science
Ideology
Islamism
Islamic science
Issue Date: 7-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Emiroğulları, A. (2012). Bilim, ideoloji ve bilime İslamcı yaklaşım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Elinizdeki çalışmada "bilim, ideoloji ve bilime İslamcı yaklaşım" başlığı altında bilhassa modern bilimin ve onun pozitivist yorumunun -sosyal kontekstinde- dikte ettiği bilim-ideoloji karşıtlığını ele aldım ve bu tartışmayı bir ideoloji olarak "İslamcı bilim" teziyle ilişkilendirdim. Bilim ve özellikle modern bilim, ideoloji kavramının yapısal özellikleri ve gelişim tarihi ile bir takım benzer özellikler gösterir. Bu kavramların ortaya çıkış ve birbirlerinden kopuş süreçleri oldukça ironiktir. Kavramların sosyal kontekste bağlı değişimi ancak sosyolojik bir perspektifin benimsenmesiyle ortaya çıkabilir. Bu açıdan biz de genel bağlamda sosyoloji ve özel olarak bilgi sosyolojisinin perspektifini kullanmak suretiyle iki önemli sosyal fenomen olarak bilim ile ideolojinin sosyal yaşantıda birleşmelerinin örneği olarak İslamcıların bilime yaklaşımlarını seçtik. Girişte, metodları ve anahtar kavramları ile birlikte çalışmanın tezi özet olarak verildi. Birinci bölüm "modern bilim" ve "ideoloji" kavramlarının gelişimlerini birlikte ele almayı, ikinci bölüm bu kontekstten kopmayarak İslamcıların modern bilime bakışlarını temsilcileri örnekleminde tanıtmayı, üçüncü bölüm ise sosyolojik perspektifle değerlendirme açısından İslamcı bilimi eleştirmeyi amaçlamıştır. Elinizdeki metin, modernite ve bu kontekstten bağımsız düşünülemeyen "modern bilim", "ideoloji", "İslamcı" ve "İslamcı bilim" anahtar kavramları temelinde; ide olarak bilim ve ideolojinin teori bağlamında birbirinden bağımsızlığının, sosyal dünyadaki -lebenswelth- istemsiz (bilinçsiz) birleşme ve bütünleşmelerini İslamcıların modern bilimi değerlendirme ve yorumlamaları bazında göstermeyi amaçlar.
With this thesis I discuss the truth that with the title of "science, ideology and Islamist approach to science" especially modern science and its positivist appearing " in social context- don't have the properties as they are declared with the paradigms of ideology that is generally declared as its contrary ,specifically Islamist's commentate of modern science. Science and particularly modern science have some similar features with the structural features and progress history of ideology concept. Process of merging and separating of these concepts are quite ironic. Alteration depending upon social context of concepts can only emerge with adopting a sociologic perspective. In that respect, using sociology and private sociology of knowledge's perspective we choose Islamist's approach to science as a sample of integration of science and ideology as two important social phenomenon in social life. In the prelude section, studying with its methods and key concepts' thesis is presented. First section intends to discuss progress of modern science and ideology concept together, second section intends to, without separating from this coherence, introduce Islamist's viewpoint of modern science with representational people samples, third section intends to criticize Islamic science with sociological perspective evaluation. This text intends to present -lebenswelth- reflex (unconscious) union and coalesce of science as idea and ideology's theoretic independence in social life on the basis of Islamists' evaluation and interpretation of modern science under the skin of key concepts; modernity and ,contexts which can't be detached from this context, "modern science", "ideology", "Islamist" and "Islamic science".
URI: http://hdl.handle.net/11452/2606
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319606.pdf4.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons