Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2600
Title: Avrupa güvenlik ve savunma politikası ve Türkiye
Other Titles: European security and defence policy and Turkey
Authors: Genç, Mehmet
Özdal, Barış
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Türkiye
Avrupa Birliği
Avrupa güvenlik ve savunma politikası
Ortak dış politika ve güvenlik politikası
NATO
Turkey
The European Union
The European security and defence policy
The common foreign and security policy
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdal, B. (2004). Avrupa güvenlik ve savunma politikası ve Türkiye. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: "Avrupa güvenlik ve savunma politikası ve Türkiye" başlıklı bu tez çalışması, üç bölümden oluşmaktadır. Tezin ilk bölümünde, çalışmaya kuramsal bir çerçeve kazandırabilmek için baz alman "egemenlik teorileri" ve bu bağlamda "Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası"nın hali hazırdaki yapısında büyük bir rol oynadığmı düşündüğümüz Avrupa'da egemenlik kavramının gelişimi ile Avrupa Birliği (ve dolayısıyla Avrupa Toplulukları) örneğinde egemenlik kavramı analiz edilmiştir. Çalışmamızın bütünlüğü dikkate alınarak, bu bölümde ayrıca, Türk hukuk sisteminde "millî egemenlik ilkesi"nin tarihsel gelişimi ve önemi ile 1982 Anayasası'nm ilgili düzenlemeleri itibarıyla egemenlik yetkilerimizin Avrupa Birliği'ne (ve dolayısıyla Avrupa Topluluklarına) devri sorunu da irdelenmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ise, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın oluşum süreci iki alt kısım dahilinde incelenmiştir. Bu kısımların ilkinde, Avrupa'da güvenlik, savunma ve dış politika alanlarında işbirliği oluşturma çabalarının tarihsel gelişimi ele alınırken, ikinci kısımda da Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası'nın ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın IIyapısı, Avrupa Birliği Kurucu Andlaşması'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak aktarılmaya çalışılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise Türkiye-Avrupa Toplulukları ve dolayısıyla Avrupa Birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi ana hatlarıyla aktarıldıktan sonra, Türkiye'nin güvenlik ve savunma stratejilerinde Avrupa Birliği'nin konumu ve Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerine etkileri araştırılmaya çalışılmıştır. Ana hatlarıyla yukarıda belirttiğimiz bu plan kapsamında çalışmamızda temel tez olarak ise, birinci bölümünde değinilen egemenlik teorileri ile ikinci ve üçüncü bölümlerde aktarılan tarihsel süreçler ışığında Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası'nın, Avrupa Birliği üyesi Devletler arasında bir uzlaşma olmamasından dolayı yakın bir gelecekte, etkin bir biçimde uygulanmasının mümkün olmadığı savunulurken, bu politikanın, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yarattığı / yaratabileceği sonuçlar da irdelenmiştir.
This Ph.D thesis, named "The European security and defence policy and Turkey", has been consisted of three chapters. In first chapter, because of playing an important role in Europe and creating great effects on the European Security and Defence Policy; concept of sovereignty and sovereignty theories have been examined in the example of the European Union (European Communities). Also, the concept and the relevant theories provide a theoritical framework in order to explain and analyse this political and juristical process. Historical improvement and importance of "national sovereignty" and issue of to transfer some of sovereignty powers from Turkey to the Union according to Turkish Constitution (1982), have been discussed in the first chapter. In the second chapter, progress of the European Security and Defence Policy has been discussed in two subchapters. In the first of the subchapters, historical developments and engagements considering to built a cooperation in the fields of security, defence and foreign policies in Europe, have been analysed. In the second subchapter; structures of the Common Foreign and Security Policy and also the European Security and Defence Policy have been studied in the perspective of regulations of the European Union Treaty. IVIn the third chapter, historical process of Turkey and the European Union relations have been examined. Finally effects of the Europen Security and Defence Policy on relations between Turkey and the European Union have been analysed by searching the positon of the European Union and its policies in Turkey's security and defence strategies. According to this scheme in the perspective of sovereignty theories and historical processes, it has been basic assertion in the thesis that due to there is no full comprimise among member states of the European Union, the European Security and Defence Policy can not be executed effectively in near future.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2600
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148046.pdf13.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons