Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2595
Title: Doğal tekelin regülasyonu ve bağımsız düzenleyici kurum: Türkiye elektrik piyasası örneği
Other Titles: Regulation of natural monopoly and independent regulatory agencies: Example of Turkish electricity market
Authors: Yılmaz, Feridun
Pekcan, Diğdem
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
Keywords: Doğal tekel
Bağımsız düzenleyici kurum
Türk elektrik piyasası
EPDK
Natural monopoly
Independent regulatory agencies
Turkish electricty market
EMRA
Issue Date: 28-Jan-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pekcan, D. (2015). Doğal tekelin regülasyonu ve bağımsız düzenleyici kurum: Türkiye elektrik piyasası örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Elektrik enerjisi hem sanayide hem de meskenlerde kullanılması ile günümüzde toplumların için vazgeçilmez bir mal haline gelmiştir. Gelişen teknoloji elektrik enerjisinin mülkiyetinde değişikliğe neden olmuş ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin elektrik sektöründe yeniden yapılandırma gerçekleşmiştir. Bu çalışmada 2001 yılında başlayan elektrik sektöründe yeniden yapılanma sürecinin etkileri ve sonuçları analiz edilmiştir. 2001 yılında başlayan süreç 2013 yılında yeni elektrik piyasa kanunun çıkarılması ile devam etmektedir. Rekabetçi bir elektrik piyasasının oluşturulması için bazı sorunlar çözüme kavuşmasına rağmen yatırımlar için daha güvenilir bir ortam için çözülmesi gereken sorunlar hala mevcuttur. Elektrik sektörünün reform sürecinde önemli bir aktör bağımsız düzenleyici kurumların özellikleri ve EPDK'nın elektrik piyasasındaki faaliyetleri ve konumu ele alınmıştır. Elektrik sektörünün yeniden yapılandırma sürecinde, bazı noktalarda başarı sağlanmış olmasına rağmen, belli konuların yeni elektrik piyasası kanununda da çözülemediği sonucuna varılmıştır. EPDK'nın elektrik piyasasında daha etkin rol alması gerekmektedir.
Electrcity has used both industrial and residental due to the communities is indispensable good today. Emerging technologies have led to change in ownership of electricity and developed and developing countries have been realized the restructuring of the electricty sector. In this study, started in 2001 the of the restructuring process in the electricty effects and results were analyzed. The process started in 2001 but continues with new electricty market law which came into force in 2013. Although some problems solved to create competitive electricty market, there are some problems still wait to solve to reliable environmet for invesments. An important actor in the process of the electricity sector the characteristics of independent regulatory agencies and EMRA's activities and position in electricty market is discussed. In the process of restructuring of sector, although at some point has been successful, certain issues can not be resolved in the new electricty market law was concluded. EMRA must take a more active role to create competitive electricty market.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2595
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389549.pdf3.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons