Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2583
Title: Acil serviste abdominal aort anevrizması saptanmasında ultrasonun yeri
Other Titles: The role of ultrasound imaging at detecting aortic aneurysms in emergency department
Authors: Aydın, Şule Akköse
Pozam, Suna Eraybar
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Abdominal aort anevrizması
Ultrason
Emergency department
Abdominal aortic aneurysm
Ultrasound
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pozam, S. E. (2012). Acil serviste abdominal aort anevrizması saptanmasında ultrasonun yeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamız acil hekimlerince abdominal aort anevrizması şüphesinde yapılan aorta odaklanmış ultrasonun hastaların tanı ve tedavi süresine etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine karın ağrısı, yan ağrısı, göğüs ağrısı, senkop, açıklanamayan hipotansiyon ile başvuran ve acil servis hekimi tarafından abdominal aort anevrizması şüphesi duyulan 50 yaş üstü hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Bu hastalarda abdominal aort anevrizması varlığını saptamak ya da tanısı net aydınlatılamayan hastalarda abdominal aort anevrizması tanısını dışlayabilmek amacıyla yatak başında abdominal aortanın ultrasonografik görüntülenmesi yapılarak çap ölçümü kaydedilmiştir.Çalışmaya 133 hasta alınmış ve 54 hastada (%43.2) aort çapı ?3 cm ölçülmüştür. Bu hastaların 8'inde (%6.4) aort çapı 5 cm'nin üzerinde bulunmuştur. Ultrason incelemeleri sonucunda 5 (%4) hastada anevrizma rüptürü, 13 (%10.4) hastada aort disseksiyonu ve 36 (%28.8) hastada aort anevrizması saptanmıştır. Aort patolojisi bulunan tüm hastalarda tanı bilgisayarlı tomografi ile doğrulanmıştır. Ultrason değerlendirmelerinde aort çapı 3 cm'nin altında ölçülen 23 (%18.4) hastanın klinik şüpheleri devam ettiği için bilgisayarlı tomografi görüntüleri elde edilmiş ve aort çapları normal sınırlarda saptanmıştır. Geriye kalan 48 (%38.4) hastada ön planda farklı tanılar düşünüldüğü için ileri görüntüleme yapılmamıştır.Ultrasonun abdominal aort anevrizmasını saptamadaki duyarlılığı %100, özgüllüğü %91, pozitif prediktif değeri %87, negatif prediktif değeri ise %100 olarak belirlenmiştir.Abdominal aort anevrizması tanısı acil servislerde %30 oranında atlanmaktadır. Bu tanı atlandığı taktirde yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. Hastalarda şüpheli tanılar arasında abdominal aort anevrizması varlığında yatak başında ultrason ile aort çapının değerlendirilmesi tanısaldır. Tetkik ve zamanı etkin bir biçimde kullanabilmak için acil hekimlerince yatakbaşı ultrason değerlendirmesi rutin hale gelmelidir.
Our study was carried out to investigate the effects of focused ultrasound usage by emergency physicians in diagnosis and duration of treatment of abdominal aortic aneurysm suspicion.The study was done in Uludag University Medicine Faculty Emergency Department, patients over years of 50 were included in the study, who presented with abdominal pain, chest pain, syncope, unexplained hypotension and under suspicion of abdominal aortic aneurysm by emergency physicians. Bedside ultrasound for abdominal aorta were done and diameter measurements of aorta recorded among the patients in order to determine presence of abdominal aortic aneurysm or to exclude the diagnosis.133 patients were included in the study; aortic diameter measured ? 3 cm with 54 patients (43.2%). Among these patients, 8 patients (6.4%) were found to have aortic diameter over 5 cm. In the result of ultrasound examinations following results detected; five (4%) patients had ruptured aneurysms, 13 (10.4%) patients had aortic dissection, and 36 patients (28.8%) had aortic aneurysm. All patients seemed to have aortic pathology with ultasound evaluation scanned with computered tomography in order to confirm diagnosis. In 23 (18.4%) patients whose aortic diameter measured under 3 cm in ultrasound evaluation, computered tomography were obtained for continued clinical suspicion and aortic diameters were found within normal limits. The remaining 48 (38.4%) patients diagnosed otherwise and advanced visualization did not performed.The sensitivity of ultrasound in detecting abdominal aortic aneurysm was definede as 100%, specificity 91%, positive predictive value 87%, negative predictive value of 100%, respectively.The diagnose of abdominal aortic aneurysm is omitted 30% in emergency departments. It has a high mortality and morbidity if the diagnosis is skipped. In the presence of abdominal aortic aneurysm suspect, evaluation of aortic diameter by bedside ultrasound is diagnostic. In order to use time and examination effectively bedside ultrasound evaluation of emergency physicians should become routine.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2583
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
319193.pdf369.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons